Vi ser en plakat med logoen til NHF Oslo på toppen. På plakaten står det CRPD inn i menneskerettsloven. En tegnet kvinne i rullestol sitter nede i høyre hjørne. Nede i venstre hjørne ser vi to ender som holder plakater som krever CRPD inn i menneskerettsloven nå.
I forrige uke gikk fristen for høringen om CRPD inn i norsk lov ut. Vi er glade for at det har kommet inn mange høringssvar, og for at flertallet støtter det som er vårt syn: FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må bli del av menneskerettsloven. Dessverre er Oslo kommune blant mindretallet som ikke støtter en slik inkorporering.

Én viktig årsak til at CRPD må inn i menneskerettsloven er signalene det sender om likestilling, og at funksjonshindredes menneskerettigheter er like viktige som andres. Innlemmes den i menneskerettsloven vil konvensjonen få forrang. Det vil si at der det er konflikt med annet lovverk er det konvensjonen man skal følge. Både Barnekonvensjonen og FNs kvinnekonvensjon har en slik status i lovverket. Det er på høy tid at funksjonshemmedes rettigheter blir behandlet på lik linje.

Store byer som Trondheim og Stavanger støtter dette, det gjør også Norges institusjon for menneskerettigheter, Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Hovedorganisasjonen Virke for å nevne noen. Det er trist å se at landets hovedstad ikke er like ambisiøs.

Du kan lese mer om høringen her og om CRPD her.