Regionstyremedlem Ingrid Njerve sitter smilende i manuell rullestol foran møterommet der den ene høringen skal foregå.
Regionstyremedlem Ingrid Njerve sitter smilende i manuell rullestol foran møterommet der den ene høringen skal foregå.

Norges Handikapforbund Oslo har i løpet av høsten vært aktivt engasjert i å påvirke Oslo kommunes budsjett for 2024.

Vi har levert skriftlige innspill til samtlige utvalg i kommunen, med overveiende fokus på universell utforming. Vårt engasjement inkluderte også deltakelse i høringer rådhuset i de ulike utvalgene. 

Miljø og samferdsel

I miljø- og samferdselsutvalget rettet vi oppmerksomheten mot hvordan dagens kollektivtransport ekskluderer mange med funksjonshemninger. Det er essensielt at samfunnet identifiserer og fjerner hindringer som begrenser tilgangen til bygninger, transport og arbeidsplasser. Et eksempel vi fremhevet var Ruters egen kartlegging av bussholdeplasser, hvor kun 10% av holdeplassene i Oslo anses som universelt utformet. 

Kultur- og utdanning

I kultur- og utdanningsutvalget tok vi opp at det fortsatt er 103 skoler i Oslo som ikke er universelt utformet. Det er en presserende nødvendighet å investere i universell utforming av skolebygg. Uten øremerkede midler til dette formålet risikerer vi å fortsette å ekskludere barn med nedsatt funksjonsevne fra full deltakelse i skolelivet. Oslo må ta skritt for å sikre at alle barn har likeverdig tilgang til utdanning, uavhengig av fysiske utfordringer. 

Byutvikling

I byutviklingsutvalget la vi fokus på hvordan mangelen på universell utforming av bygg og uteområder resulterer i utestenging og gjør det vanskelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta på alle samfunnsområder. Vi adresserte også utfordringer knyttet til HC-parkering og bruken av brostein. 

Helse- og sosial

I helse- og sosialutvalget rettet vi oppmerksomheten mot rammekuttene i bydelene. Vi understreket at bydelene spiller en avgjørende rolle når det gjelder tildeling av tjenester som Tilrettelagt Transport (TT), Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt, praktisk bistand, ergo- og fysioterapi, samt avlastningstjenester. 

Til sist besøkte vi Finansutvalget, og la her frem vår kjernesaker og prioriteringer.

Vi fortsetter å følge budsjettarbeidet og revideringer nøye.