Vi kan ikke friskmelde ni av ti skoler - Norges Handikapforbund

Skoleelever en i rullestol og en står
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

For noen dager siden kunne vi lese at nitti prosent av skolene har tilfredsstillende tilgjengelighet. Det tror vi ikke på. Ulike undersøkelser gir ulike bilder, og vi må sikre en skole for alle!

8. desember skrev Handikapnytt om Norsk Kommunalteknisk forening, som har presentert et tilstandsbarometer som viser at hvert tiende skolebygg har alvorlige mangler knyttet til universell utforming av adkomst – veien inn, uteområder og parkeringsforhold. Det betyr at ni av ti skoler tilfredsstiller grunnleggende krav. Ni av ti! Vi ville ha feiret, hvis dette var en beskrivelse av virkeligheten i alle landets kommuner.

Det vi vet, er at ulike undersøkelser gir et ulikt bilde. I «Veikart universelt utformet nærskole 2030», lansert av Bufdir i 2017, sies det at det ikke finnes en total oversikt over hvor stor andel av skolene som er universelt utformet. Bufdir viser både til IK-byggs tilstandsbarometer, vår undersøkelse fra 2012/2013, utført av forskningsstiftelsen IRIS, som viste at 80 % av skolene hadde svært mangelfull tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og til tall fra Kartverket – sistnevnte viser at kun 3 prosent av skoleinngangene er helt tilgjengelige for rullestolbrukere.

Veikartet ble utarbeidet av Bufdir, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Veikartet er en plan med tiltak som må til for at alle skoler skal være universelt utformet i 2030. Et av tiltakene er at kommunene kartlegger sine skolebygg etter et felles og detaljert registreringssystem. Vi har, sammen med flere funksjonshemmedes organisasjoner og Likestillings- og diskrimineringsombudet, stilt krav til regjeringen om at Veikartet må settes ut i livet for å sikre at alle barn kan gå på nærskolen sin og delta i undervisningen på lik linje med andre. Vi har også stilt krav om at det må gjøres kartlegginger og lages konkrete og tidfestede planer for utbedringer. Sist, men ikke minst – vi har stilt krav om at dette arbeidet gjøres som et spleiselag mellom stat og kommuner.

Det haster med å komme i gang. Hver høst ved skolestart blir vi kontaktet av foreldre som opplever at barnet deres ikke får gå på nærskolen eller delta fullt ut i undervisningen, slik alle elever har rett til. Og hver dag snakker vi med unge mennesker som har fått mangelfull skolegang på grunn av manglende tilgjengelighet. Derfor fronter vi en universelt utformet skole – en skole der alle barn kan være likeverdige – leke, lære og utvikle seg og få realisert sitt potensial.

Først når myndighetene har lagt fram grundig dokumentasjon som viser at alle elever kan delta på lik linje, kan vi friskmelde skolene og feire!

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen