Fortellinger fra skeive arbeidsledere som leder egen BPA ordning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet   

Forespørsel om å bli interjuvet i doktorgradsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse og seksualitet – mulighetsskaper eller brems?». Temaet for doktorgradsprosjektet er BPA og seksualitet. Prosjektet utforsker hvordan arbeidsledere og assistenter forholder seg til temaene seksualitet, seksuell helse og intimitet.  Det finnes svært lite forskning om skeive funksjonshemmede og i denne delen av prosjektet er det et ønske å utforske/ se nærmere på hvordan det er å vare skeiv og ha BPA. Derfor søkes det arbeiderledere som identifiserer seg som skeiv (LHBTQIA+) til intervjuer.  

I dette skrivet følger informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse i intervju vil innebære for deg. 

Formål med prosjektet 

Fokuset for interjuvet vil være dine erfaringer som arbeidsleder og skeiv med et assistansebehov. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan arbeidsledere og assistenter navigerer tema rundt seksualitet. Det kan være om du har bistand til å utøve seksualiteten din, men også om det er noe du holder skjult for assistentene eller ikke snakker om. Prosjektet ønsker å belyse alle erfaringer og muligheter som finnes som skeiv med BPA. Det er ønskelig å intervjue både de som er åpne om at de er skeive til sine assistenter og de som ikke er det. Du velger selv hvor mye du ønsker å dele. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Forespørsel til potensielle informanter distribueres via BPA-leverandører, organisasjoner for funksjonshemmede og i aktuelle grupper på sosiale media. Det er et kriterium at du har BPA og er helt eller delvis arbeidsleder selv, samt at du identifiserer deg som skeiv (LHBTQIA+) på en eller annen måte. Du må være mellom 18 og 67 år. Hatt BPA i minimum 6 måneder og bruke privat/ideell leverandør av BPA. Skulle du få dette informasjonsskrivet og føle at det passer deg kan du helt uforpliktende ta kontakt for å finne ut mer om prosjektet.  

Hva innebærer det for deg å delta? 

Datagrunnlaget baserer seg på personlige intervju som blir tatt opp ved hjelp av nettskjema, for å senere transkriberes til et tekstformat. Det er mulig å gjennomføre intervju fysisk eller via teams/telefon etter hva du foretrekker. Interjuvet vil ta 45 minutter til 2 timer, du kan når som helst avbryte interjuvet. Spørsmålene vil blant annet handle om hvordan du opplever det å praktisere din seksualitet med BPA, Det å være skeiv arbeidsleder, hvordan det å være skeiv påvirker ditt liv med BPA, utfordringer og muligheter. Om du ikke er åpen skeiv til dine assistenter er dette også av interesse. Du bestemmer selv hva og hvor mye du ønsker å dele. 

Frivillig deltagelse
Det er helt frivillig å delta i studiet, du kan når som helst trekke ditt samtykket uten å oppgi grunn. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Hva skjer med informasjonen om deg?   

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og bli anonymiserte. Det er kun intervjueren (stipendiat Ingrid Thunem) som vil ha tilgang til lydopptakene. Veiledere og stipendiat har tilgang til anonymisert, transkribert material til analyse. Både intervjuer og veiledere har signert taushetsplikt. Samtykkeskjemaet vil oppbevares atskilt fra studiens data og lydopptak. Lydopptakene vil slettes så snart de er transkriberte. Som deltager vil du ikke kunne gjenkjennes i studien. Prosjektet skal etter planen avsluttes 31. desember 2026. Når prosjektet er avsluttet makuleres og slettes alt materiale som kan lede tilbake til deg som informant.  

Dine rettigheter 

Du kan ikke identifiseres i datamaterialet. Men du vil uansett kunne få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Du kan til enhver tid få slettet de personopplysningene som finnes, eller få rettet opp feil i disse. Du vil ved forespørsel kunne få en kopi av personopplysningene. Om du skulle ønske det kan du sende en klage til personvernombudet eller datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
  • å få rettet personopplysninger om deg,  
  • få slettet personopplysninger om deg, 
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger og 
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Hverken navn, alder, kommune, helseopplysninger registreres i forbindelse med dette prosjektet. På oppdrag fra VID Vitenskapelige universitet har SIKT vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien eller har bruk for mer informasjon, kan prosjektleder, stipendiat kontaktes på tlf. 46 54 32 44 eller mail Ingrid.thunem@vid.no. Du er også velkommen til å kontakte veileder Anna Chalachanova på anna.chalachanova@vid.no. Du kan kontakte personvernombud ved VID Nancy Liu personvernombud@vid.no.  

Med vennlig hilsen 

Ingrid Thunem
Prosjektleder, stipendiat