Det foretas omtrent 8 millioner pasientreiser i året. Helse- og omsorgsdepartementet har nå foreslått å endre pasientreiseforskriften, men tar ingen viktige grep på utfordringene vi har tatt opp tidligere. Norges Handikapforbund har, sammen med de fleste landsforeningene, levert et felles høringssvar som tar opp de problemene vi får tilbakemeldinger om fra våre medlemmer. 

Utgangspunktet for endringene er at Stortinget i 2017 så behovet for å få til en pasientreiseordning som fungerer bedre for pasientene En ordning som gir gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, som ikke har feil, mangler og urettferdige sider og som gjør reisa minst mulig problematisk for pasientene. 

Vi mener endringene som regjeringen foreslår, ikke svarer på oppdraget som er gitt av Stortinget. Det er stor avstand mellom forventning og resultat. Pasientreiseordningen bør gjennomgås helhetlig for å legge til rette for at sårbare grupper får dekket sine utgifter fullt ut og sikre at ingen velger bort behandling som følge av dyre og utmattende reiser. 

I tillegg til å svare på de endringene som foreslås, tar vi opp 21 problematiske forhold med selve ordningen, samt krav til både materiell og sjåfører.   

Noen av temaene fra høringssvaret:  

  • Det må fastsettes nasjonale retningslinjer for ventetid på transport, både når det gjelder rekvirerte reiser og reiser med kollektivtransport. 
  • Fremfor en flat sats på overnatting bør denne dekkes i sin helhet og diett dekkes etter statens satser. 
  • Ingen skal kunne overprøve behandleren når denne bestiller tilrettelagt transport uten samkjøring.  
  • Det må være lav terskel for å kunne ha med ledsager. Ledsager bør kunne overnatte fremfor å reise frem og tilbake. 
  • Dokumentasjonskravene for kronikere må forenkles. 
  • Det må bli klarere regler for dekning av transport av utstyr og hjelpemidler. 

 Alt i alt er det fortsatt mye ubesvart i høringsforslaget. Vi ber derfor om at pasientreiseordningen gjennomgås mer helhetlig. En større del av de faktiske utgiftene forbundet med pasientreiser må dekkes fullt ut. Det må bli enklere å forstå og bruke ordningen. Fokuset må være på at pasientreiseordningen er et verktøy for å sikre rett til likeverdige helsetjenester. 

 

Les hele høringssvaret vårt her: Pasientreiser Høringssvar NHF