Barn i et klasserom.

Funksjonshemmede barn er særlig utsatt for fattigdom, diskriminering, institusjonalisering, misbruk, og har begrenset tilgang på utdanning. NHF jobber for at funksjonshemmede barn og unge har tilgang på en inkluderende, rettferdig og god utdanning som fjerner barrierer for læring og gir den enkelte mulighet til å oppfylle sitt potensial.

I dag har vi inkluderende utdanningsprogram i Uganda, Zambia og Zanzibar.

Barrierer for læring

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og helt essensielt for barns utvikling og deltakelse i samfunnet. I funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) artikkel 24.2 står det at funksjonshemmede har rett på en ”inkluderende, god og gratis grunnutdanning og videregående opplæring i sitt lokalsamfunn, på lik linje med andre”.

Funksjonshemmede barn er derimot blant de som oftest ikke går på skolen. Rundt 35 % av funksjonshemmede barn i grunnskolealder verden over står utenfor skolesystemet, ifølge FN. For barn uten funksjonsnedsettelser er tallet 14 %.

De vanligste barrierene for læring er ofte underkvalifiserte lærere og ledere, utilgjengelig skolebygg og læreplan, samt lite kunnskap om funksjonshemmede barns behov og rettigheter blant lærere, foreldre, samfunnsledere og funksjonshemmedes organisasjoner.

Lav deltakelse og høyt frafall i skolen påvirker inkluderingen av funksjonshemmede i alle deler av samfunnet. Mange mister muligheten for høyere utdanning, og det har stor innflytelse på jobbmuligheter senere i livet.

Tre jenter under en skoletime.

Selv om lovverket i våre partnerland blir bedre, delvis takket være bærekraftsmålene og funksjonshemmedekonvensjonen, ser vi fortsatt mye ekskludering i skolesystemet. En utfordring er at inkluderende utdanning ofte ikke introduseres på en grundig og bærekraftig måte. Sammen med Enabling Education Network (EENET) har vi derfor utviklet en ny tilnærming til opplæring i inkluderende utdanning.

Det kan virke som om mange tror at man kan oppnå inkluderende utdanning uten å inkludere de det gjelder. Mange utdanningsaktører jobber med å bli mer inkluderende, men funksjonshemmedes organisasjoner er sjeldent inkludert i prosessen. NHF jobber for at funksjonshemmedes organisasjoner tas med i inkluderingsarbeid og i samtalen rundt inkluderende utdanning.

Vår tilnærming

NHF har en helhetlig tilnærming til inkluderende utdanning som inkluderer både barn, foreldre, lærere, skoleledelsen, lokalsamfunnet, myndighetene og funksjonshemmedes organisasjoner.

Vi jobber sammen med funksjonshemmedes organisasjoner for å sikre inkluderende utdanning i lokale skoler, slik at funksjonshemmede barn kan bli boende hos familien sin, ha et sosialt nettverk og være en del av lokalsamfunnet sammen med andre barn.

På den ene siden jobber vi med skoler og utdanningssystemer for å gi dem verktøyene de trenger for å bli inkluderende. På den andre siden jobber vi med funksjonshemmede og deres organisasjoner for å styrke deres kunnskap rundt inkluderende utdanning og bruken av nasjonale og internasjonale lover. På den måten kan de mer effektivt kreve sine rettigheter, øke samfunnets bevissthet og holde sin regjering ansvarlig.