Portrettbilde av en kvinne som ser i kamera.

Programmet jobber for at flere funksjonshemmede skal kreve sin plass i samfunnet, stå opp for sine rettigheter og få de samme mulighetene som andre til å bidra og delta fullt ut.

Dette arbeider vi med ved å støtte funksjonshemmede og deres organisasjoner, og ved å bygge partnerskap med sivilsamfunn, ikke-statlige organisasjoner og lokale myndigheter. NHF fremmer en menneskesentrert tilnærming kalt «inkluderende lokalbasert utvikling» (Community Based Inclusive Development) som forsøker å møte den enkeltes individuelle behov og ambisjoner.

NHF har jobbet med påvirkningsarbeid og inkluderende lokalbasert utvikling med søsterorganisasjoner i utviklingsland siden 1982. I dag jobber vi med dette i Uganda, Zambia og Zanzibar.

Fremme funksjonshemmedes menneskerettigheter

Over en milliard mennesker, ca. 15 % av verdens befolkning, lever med en funksjonsnedsettelse. 80 % av dem bor i et utviklingsland. Til tross for at våre samarbeidsland har ratifisert funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD), ser vi at funksjonshemmede i disse landene fremdeles er langt i fra å ha lik tilgang til utdanning, arbeid, og helse- og sosialtjenester.

Programmet styrker kapasiteten og kunnskapen til funksjonshemmede og deres organisasjoner i bruken av CRPD, bærekraftsmålene, og andre verktøy for å påvirke politiske prosesser. Nettverk mellom funksjonshemmedes organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner bygges og styrkes gjennom samarbeid og informasjonsdeling

Programmet styrker også kapasiteten til lokale myndigheter og ikke-statlige aktører. Sammen med funksjonshemmedes organisasjoner, fremmer vi inkluderingen av funksjonshemmede i beslutningsprosesser, og minner myndigheter om deres plikt til å sørge for at funksjonshemmedes rettighetene blir oppfylt.

At funksjonshemmedes egne organisasjoner er sterke og representative er helt avgjørende for oppfyllelsen av funksjonshemmedes rettigheter. Derfor er sterke søsterorganisasjoner både et mål og et middel.

En liten jente sitter foran et hus.

Inkluderende lokalbasert utvikling

Sammen med funksjonshemmedes organisasjoner, og i tråd med CRPD artikkel 19: Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, fremmer vi funksjonshemmedes rettigheter i hele samfunnet, også på grasrotnivå.

Tilnærmingen vår, inkluderende lokalbasert utvikling (CBID), er en helhetlig, rettighetsbasert, og menneskesentrert tilnærming som handler om å styrke funksjonshemmedes muligheter til å kreve sine rettigheter, samt påvirke og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Tilnærmingen omfatter alle funksjonsnedsettelser og aldre, og forsøker å møte den enkeltes individuelle behov og ambisjoner.

Inkluderende lokalbasert utvikling består av fem hovedområder:

  1. Helse
  2. Utdanning
  3. Sosial deltakelse
  4. Arbeid
  5. Bevisstgjøring om egne påvirkningsmuligheter

NHF støtter tiltak knyttet til alle disse områdene. Les mer om de internasjonale retningslinjene for inkluderende lokalbasert utvikling (CBR Guidelines) her.

Inkluderende lokalbasert utvikling organiseres gjennom et nettverk av sosialarbeidere, frivillige, funksjonshemmede og familiemedlemmer som mobiliserer ressurser og støtte for å utvikle et inkluderende samfunn. Gjennom programmet kan funksjonshemmede og deres familier få psykososial, økonomisk og praktisk støtte, og henvises til eksperthjelp om nødvendig.

Programmet er avhengig av myndighetenes involvering og støtte for å lykkes. Derfor støtter og samarbeider vi med funksjonshemmedes organisasjoner og med lokale myndigheter parallelt.