En ung gutt sitter med moren sin.

Funksjonshemmede er blant de mest utsatte i katastrofer, kriser og konflikter. I samarbeid med NUDIPU, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda, jobber vi for å styrke beskyttelsen av funksjonshemmede. Dette gjør vi ved å jobbe for at funksjonshemmede inkluderes på alle nivåer i nødhjelpsarbeid. Fra forebygging, til respons og gjenoppbygging.

NHF har jobbet med inkluderende katastrofeforebygging i Uganda siden 2017.

Utelatt fra beslutningsprosesser

Situasjonen i Uganda har de siste årene blir mer kompleks på grunn av trusler som klimaendringer og naturkatastrofer. I 2020 opplevde Uganda blant annet ras, flom, tørke, og en gresshoppeinvasjon. Ifølge Verdensbanken forventes det at klimaendringer øker risikoen for ulike typer naturkatastrofer i Uganda.

Funksjonshemmede i katastrofer, kriser og konflikter er langt mer utsatt for misbruk og overgrep enn andre, og de har lenge ikke blitt involvert i planlegging og gjennomføring av katastrofe- og nødhjelpsarbeid. Flyktningleirer, sanitæranlegg og klasserom er som regel ikke universelt utformet.

Ugandas regjering forpliktet seg til katastrofeforebygging ved å ratifisere «the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction» (2015-2030) og til å inkludere funksjonshemmede ved å ratifisere funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD). I 2010 utviklet også regjeringen en strategi for katastrofeforebygging. Men i likhet med andre strategier og planer for katastrofeforebygging, er strategien preget av mangelfull inkludering.

En kvinne sitter i døråpningen, med en rullestol bak seg.

Vår tilnærming

Funksjonshemmede er eksperter på sine egne liv og bør inkluderes i beslutningsprosessene som berører dem under krise- og konfliktsituasjoner for å få til gode og trygge løsninger.

NHF fremmer en inkluderende humanitær respons ved å bistå med kapasitetsbygging av funksjonshemmede og deres organisasjoner, og legge til rette for samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner, myndigheter og ikke-statlige aktører.

Ved å styrke funksjonshemmedes organisasjoner får de økt mulighet til å gi teknisk assistanse og opplæring til lokale myndigheter, FN og sivilsamfunnet. I tillegg får de hevet sin kompetanse til å gjennomføre evaluering, kontroll og analyse av lokale inkluderingstiltak.

Hovedresultater i Uganda

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • NUDIPU har samarbeidet tett med Verdens matvareprogram som gjennomførte 34 opplæringer for ansatte og samarbeidspartnere i hvordan å inkludere funksjonshemmede i deres arbeid. Totalt 1077 deltakere fikk opplæring.
  • Programmet har påvirket 14 forum til å inkludere 65 representanter fra funksjonshemmedebevegelsen. Blant disse er blant andre National Platform for Disaster Risk Management, National CSO Humanitarian Platform, Inter-Agency working Group in Bidi Bidi Refugee Settlement, og Kasese District NGO Network (KADINNET).
  • NUDIPU har deltatt i gjennomgangen av National Climate Change Bill 2020 slik at saker som er viktige for funksjonshemmedebevegelsen blir inkludert. NUDIPU deltar også i utformingen av lovforslaget om katastrofeforebygging.
  • Ni funksjonshemmedes organisasjoner er engasjert i katastrofeforebygging og i humanitær respons på nasjonalt og distriktsnivå, og tre distriktsforeninger er engasjert i katastrofeforebygging på distrikts- og samfunnsnivå.