På årsmøtet til NHF Oslo lørdag 6. mai ble følgende årsmøteuttalelse vedtatt:

Årsmøteuttalelse – Funksjonshemmede innbyggere kan ikke utestenges 

 Alle Oslos innbyggere har lyst til å kunne føle seg som likeverdige borgere, men personer med funksjonsnedsettelser blir ofte ekskluderte. Når kollektivtrafikk og gangsoner ikke er universelt utformet, avhenger manges bevegelsesfrihet av å kunne kjøre og parkere bil for å benytte seg av byens tilbud. I arbeidet med mer bilfri hovedstad, er det helt essensielt å opprettholde parkeringsmulighetene for personer med funksjonsnedsettelser. 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, som Byrådet har bestemt skal ligge til grunn for alt arbeid i Oslo, slår i sin artikkel 9 fast: «For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport…» 

Strategi for universell utforming i Oslo setter krav til at det skal være et tilstrekkelig antall handikap-parkeringsplasser i Oslo, med relevant plassering og kortest mulig avstand til målpunkt. Likevel får vi stadig meldinger om HC-parkeringsplasser som fjernes, eller flyttes lenger unna åpenbare målpunkt. I noen tilfeller forringes HC-plasser, slik at de ikke lenger kan brukes av alle med HC-kort. Dette kan f.eks. være ved at det settes opp bysykkelstativ rett bak HC-plasssen, slik at det blir umulig å parkere bil med heis eller rampe bak. Mange med funksjonsnedsettelser og ordinære biler, har brukt vanlige parkeringsplasser. Når mange av disse fjernes øker behovet for HC-plasser. Bymiljøetatens app Bil i Oslo har gjort det lettere å finne HC-plasser i hele byen og veien dit. Frem til november 2022 ga den også informasjon om hvilke plasser som var ledige i sentrum. Når Bymiljøetaten valgte å fjerne sensorene i HC-plassene i sentrum, gjorde det det langt vanskeligere å finne ledig HC plass i dette området. 

Vi ser flere avslag på HC-kort som er klart strengere enn det Bymiljøetaten informerer byråd og bystyre om at de legger seg på. Vi ser klare eksempler på at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke får delta som andre. Tidligere i år vedtok bystyret mot byrådspartienes stemmer at  CRPDs krav om at funksjonshemmede skal kunne delta like lett som andre må ligge til grunn for Bymiljøetatens tildelingspraksis.  Samferdselsbyråd Sirin Stav har et klart ansvar for at etaten snarest forholder seg til dette. 

 NHF Oslo krever at: 

  • Antallet HC-plasser i bilfritt-byliv-områder økes til det doble av hva hvert enkelt område hadde før man fjernet ordinære P-plasser. 
  • Kravene i Strategi for universell utforming om at HC-plasser skal ligge nærmest mulig målpunkt må etterleves og det må etableres gode løsninger som sikrer at sykkelfelt og HC-plasser kan eksistere side om side. 
  • Byråd Sirin Stav snarest kommer med tydelige krav til bymiljøetaten om å praktisere HC-kort-tildeling i tråd med bystyrevedtaket. 
  • Det må reetableres sensorer i HC-plassene i sentrum.