Magnhild Sørbotten og Tove Linnea Brandvik i høringssalen, skjermdump fra Stortingets nett-TV

Norges Handikapforbund forventer at Stortinget gjør statsbudsjettet 2023 til et likestillingsbudsjett. Les våre innspill til komitéhøringene.

Etter at regjeringen la frem 2023-statsbudsjettet den 6. oktober, har Norges Handikapforbund gått gjennom de budsjettpostene som har størst betydning for oss funksjonshemmede og skrevet innspill til disse postene.

I statsbudsjettet finner vi ingen satsing på å tette gapet mellom hvordan vi funksjonshemmede har det og hvordan folk i samfunnet for øvrig lever sitt liv.

Vi ble forespeilet et stramt budsjett og trangere tider. Hele Norge er forberedt. Alle må regne med å gi avkall på noe, og funksjonshemmede treffes av alle de samme kuttene, prisveksten og økonomiske utfordringer som alle andre, men vi skal ikke måtte ta mer av byrden enn andre innbyggere. Mange har dårlige levekår, og offentlige ytelser blir stadig mindre verdt.

Vi nekter å la nedgangstider være ensbetydende med større forskjellsbehandling og mindre likestilling.

I tillegg til at vi har skrevet her på nettsiden om hvor lite regjeringen satser på funksjonshemmedes likestilling gjennom neste års budsjett, har vi har vi hatt møter med de ulike komiteene på Stortinget og redegjort både muntlig og skriftlig for hva vi savner i statsbudsjettet.

Her får du en fullstendig oversikt over høringsinnspillene fra Norges Handikapforbund:

Våre hovedkrav til arbeids- og sosialkomiteen

 • FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) må være førende for budsjettet slik at likestilling blir en realitet.
 • Sikre en inkluderende skole. Realisere «Veikart. Universelt utformet nærskole 2030».
 • Norge universelt utformet innen 2035. Handlingsplan med tidsfrist og penger.
 • En storsatsing mot diskriminering, og for retten til arbeid for funksjonshemmede.
 • Sikre levekår og et selvstendig liv. Justere kraftig opp stønadssatser.
 • Sikre finansieringen av aktivitetshjelpemidler gjennom overslagsbevilgning.

Les hele høringsinnspillet til arbeids- og sosialkomiteen (PDF-lenke) og tilleggsinformasjon om aktivitetshjelpemidler (PDF-lenke).

Hør forbundsleder Tove Linnea Brandviks innlegg i komitehøringen (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Her forklarer Tove Linnea Brandvik NHFs høringsinnspill i forkant av høringen:

Våre hovedkrav til helse- og omsorgskomiteen

 • Det nye egenandelstaket må ikke økes.
 • Den prosentvise egenandelen på blåresepter må ikke økes.
 • Satsingen på habilitering og rehabilitering må økes.
 • Bevilgningen til barnekoordinatorordningen må økes med 160 millioner og øremerkes, og det må gis klarere
  retningslinjer.
 • Statens toppfinansiering til ressurskrevende tjenester må økes, slik at funksjonshemmedes rettigheter blir innfridd i kommunene. Innslagspunktet må vesentlig ned.
 • Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser eller alvorlig sykdom må gis tilgang til sine mindreårige barns digitale journaler.

Les hele høringsinnspillet til helse- og omsorgskomiteen (PDF-lenke).

Hør nestleder Magnhild Sørbottens innlegg i høringen i helse- og omsorgskomiteen (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Våre hovedkrav til kommunalkomiteen

 • FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) må være førende for budsjettet slik at likestilling blir en realitet.
 • Sikre en inkluderende skole. Realisere «Veikart. Universelt utformet nærskole 2030».
 • Norge universelt utformet innen 2035. Handlingsplan med tidsfrist og penger.
 • Beholde tilskuddet til etterinstallering av heis i lavblokker. Øke bevilgningen.
 • Styrke Husbankens rolle, med ansvar for boligtilskudd samt en bedre bostøtteordning.
 • Rette opp uthulingen av plan- og bygningsloven som nasjonalt lovverk.
 • Sikre statlig toppfinansiering slik at innbyggere får tjenester og BPA for likestilling.

Les hele høringsinnspillet til kommunalkomiteen (PDF-lenke).

Hør nestleder Magnhild Sørbottens innlegg i høringen i kommunalkomiteen (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Her forklarer Magnhild Sørbotten hvorfor det er viktig for NHF å gi innspill til kommunalkomiteen om statsbudsjettet:

Norges Handikapforbund er med i Bostøttealliansen, som leverte et felles høringsnotat til kommunalkomiteen. Der poengterer vi at mange husholdninger fremdeles vil være avhengig av en styrket bostøtte i en tid med høye levekostnader og høye strømutgifter.

Les hele høringsnotatet fra Bostøttealliansen (PDF-lenke).

NHF har også gått sammen med flere andre organisasjoner og levert et felles notat om heis-tilskudd.

Les hele høringsnotatet om heistilskudd (PDF-lenke).

Våre hovedkrav til transportkomiteen

 • Øke satsingen på universell utforming av jernbanestasjoner og tog.
 • Gjøre den utvidede TT-ordningen landsomfattende som en statlig ordning.
 • Pålegge regjeringen å utrede rettighetsfesting av den utvidede TT-ordningen, med forvaltning hos NAV.
 • Innføre et forbud mot bruk av el-sparkesykler på fortau og i gangsoner.

Les hele høringsinnspillet til transportkomiteen (PDF-lenke).

Hør nestleder Magnhild Sørbottens innlegg i høringen i transportkomiteen (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Les mer

Her er de tidligere artiklene våre om statsbudsjettet 2023:

Regjeringen vil ikke likestille alle

Nærskolen blir ikke for alle – nå heller

Regjeringen hindrer funksjonshemmede i å være aktive

Dette skriver Handikapnytt:

Regjeringen vil droppe heistilskuddet – organisasjoner advarer mot følgene (ekstern lenke – åpnes i ny fane)

– Fratas muligheten til å være aktive (ekstern lenke – åpnes i ny fane)

Potten er tom: Slutt på service og reparasjon av aktivitetshjelpemidler (ekstern lenke – åpnes i ny fane)