FN Bygget i Geneve

Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.

9. april kom rapporten fra FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), som oppsummerer komiteens vurdering av norske myndigheters arbeid rundt funksjonshemmedes menneskerettigheter. Under høringen av norske myndigheter i Genève utrykte myndighetene at mye er på plass, og at de jobber godt på området. Funksjonshemmede selv har imidlertid kritisert både situasjonen og myndighetenes innsats i sin alternative rapport – undertegnet av 125 interesseorganisasjoner, inkludert Norges Handikapforbund.

Nå får vi i funksjonshemmedes organisasjoner støtte av FN-komiteen, som i sin rapport kommer med en mengde punkter som norske myndigheter må forbedre.

Komiteen er bekymret for at:

 • FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ikke har blitt inkorporert i norsk lovgiving, og det mangler konkrete planer for å få dette i stand
 • tilleggsprotokollene til konvensjonen er enda ikke ratifisert
 • prosessen med å gå fra en medisinsk til en sosial forståelse av funksjonshemming går tregt
 • det er stor variasjon i tjenestetilbudet fra kommune til kommune
 • funksjonshemmede ikke har tilgang til fri rettshjelp. Saker som omhandler utdanning, helsetjenester og diskriminering blir heller ikke prioritert i loven om fri rettshjelp
 • holdningene overfor funksjonshemmede er negative, samtidig som det mangler gode statlige tiltak for holdningsendring

Komitéen har også kommet med klare anbefalinger til norske myndigheter, blant annet at:

 • konvensjonen må inkorporeres i norsk lovgiving, eksisterende lovgiving må revideres i tråd med konvensjonen, og det må legges en strategi for dette arbeidet, som må foregå i tett dialog med funksjonshemmedes organisasjoner
 • tilleggsprotokollene må ratifiseres
 • den sosiale menneskerettighetsmodellen må ligge til grunn for all vurdering av funksjonshemmedes rettigheter
 • det må iverksettes nødvendige tiltak for å redusere ulikheten i det kommunale tjenestetilbudet
 • funksjonshemmede må få tilgang til fri rettshjelp

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet.