Her finner du informasjon om hvor du kan søke om støtte til ulike prosjekter og tiltak.

Tillitsvalgte i organisasjonen har mulighet til å søke midler til å gjennomføre prosjekter på vegne av sitt lokallag i Handikapforbundet. Her finner du informasjon om steder du kan søke, og hvilke frister som gjelder.

NHF

Norges Handikapforbunds Interessepolitiske Fond

Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.

Rettighetsfondet

Norges Handikapforbunds rettighetsfond skal bidra til å finansiere omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medlemmer. Fondet er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Stipendiefondet

Stipendiefondet skal brukes til delfinansiering av utgifter i forbindelse med studiereiser eller deltakelse i kurs og konferanserstipend. Fondet er forbeholdt medlemmer og tillitsvalgte i NHF, og unge funksjonshemmede har fortrinnsrett ved tildeling av dette stipendet.

Midler til funksjonshemmede barn

I 2010 mottok Norges Handikapforbund en arv på 1 598 000 kroner som ifølge testamentet skulle gå til funksjonshemmede barn gjennom Norges Handikapforbund. Organisasjonsledd i NHF som ønsker å gjennomføre tiltak rettet mot barn og unge under 18 år, kan søke om disse midlene.

Ishavskraftfondet

Ishavskraftfondet skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i Finnmark. Støtte fra fondet kan søkes av idrettslag i fylket som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Det deles ut 80 000 kroner hvert år fordelt på ett eller flere tiltak. For mer informasjon om retningslinjer og hvordan du søker, se her. 

Stiftelsen Dam-Helse

Stiftelsen Dam støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

Stiftelsen Dam – Ekspress

Gjennom Express kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

GjensidigeStiftelsen

Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen. Stiftelsen ser også etter prosjekter som styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og tiltak som hindrer vold og utrygghet. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

Olav Thon Stiftelsen

Stiftelsen ble opprettet i 2002 med en grunnkapital gitt av Olav Thon, med formål å gi økonomisk bistand til: helsefremmede virksomhet, herunder medisinsk forskning, tiltak for utvikling og bedring av det fysiske miljø, barn og ungdoms oppvekstsvilkår, bidrag til beste for eldre. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

“Vi heier på”-konkurransen

Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland, innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse.. Midlene fordeles to ganger i året. Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

NHFU

Anthonstiftelsen

Det deles årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom og årlig deles det ut i størrelsesorden 6-7 millioner kroner til slike formål. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

LNU Aktivitetsstøtta

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge. For mer informasjon om hvordan du søker, se her.

Ungdomspolitiske møter

Søk om støtte til prosjekt som fremmer ungdomsdeltakelse, inkludert alternative, innovative, smarte og digitale former for ungdomsdeltakelse.Prosjektet kan være lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Prosjektet skal gi dere en mulighet til å lære om deltakelse, demokrati, europeiske verdier og mediekunnskap. Det skal også kunne bringe dere sammen med beslutningstakere. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljøer i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

Følg med her for oppdaterte søknadsfrister:

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

Har tilskudd som støtter: ferie- og velferdstiltak, fritidstiltak, funksjonshemmedes organisasjoner, sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne, tiltak for å bedre levekår og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og universell utforming (kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjonsarbeid). For mer informasjon om hvordan du søker, se her. 

Helse Nord

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. For mer informasjon om hvordan du søker, se her.