Hvem

Norges Handikapforbund (NHF) er en organisasjon som jobber for funksjonshemmedes interesser. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede. Hovedvekten av arbeidet vårt foregår i Norge, men vi driver også eget internasjonalt bistandsarbeid, i solidaritet med funksjonshemmede i fattige deler av verden.

Vårt samfunnsoppdrag er å:

 • lede samfunnet mot full likestilling
 • gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
 • være et sterkt fellesskap

Vi tar utgangspunkt i både menneskerettighetene og norsk lov, som fastslår at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har, og at alt annet er diskriminering.

Vi jobber for

Samfunns- og holdningsendringer: Funksjonshemmede erfarer at de største problemene og hindringene de opplever, skyldes barrierer og holdninger i samfunnet og ikke funksjonshemmingen i seg selv. Derfor ønsker vi å bidra til samfunns- og holdningsendringer. Vi legger særlig vekt på å få vedtatt eller endret lover som har betydning for funksjonshemmedes situasjon i samfunnet generelt og for enkeltmenneskers muligheter i eget liv.

Dårlig tilgjengelighet på grunn av trapper, terskler, fortauskanter, smale dører og mangel på heiser og ramper, hindrer funksjonshemmede i å gjøre det samme som andre kan og fører til isolasjon og tap av muligheter. Derfor er vi opptatt av universell utforming, som betyr å utforme bygg, uteområder, transport og infrastruktur slik at omgivelsene er tilgjengelige for alle mennesker. Fysisk tilgjengelighet er imidlertid ikke nok. Vi jobber også for å sikre at funksjonshemmede får tilgang til hjelpemidler, tjenester og ordninger som gjør det mulig å leve selvstendig og ta aktivt del i samfunnet. Funksjonshemmede har mange rettigheter, men de blir ofte ikke fulgt opp i praksis.

Områdene vi fokuserer mest på:

 • Diskriminering og likestilling
 • Fysisk tilgjengelighet og universell utforming
 • Skole og utdanning
 • Arbeid
 • Hjelpemidler
 • Bolig
 • Assistanse
 • Økonomiske levekår
 • Helse og rehabilitering

Slik jobber vi:

Påvirkning/interessepolitikk: Vi jobber for å få politikerne og myndighetene til å støtte våre krav, blant annet gjennom møter med politikere, høringer, brukermedvirkning, bruk av media og mye annet. Vi samarbeider ofte med andre organisasjoner, fagfolk, forskere eller andre miljøer.

Service: Våre regioner og landsforeninger tilbyr mange forskjellige kurs. Gjennom likepersonarbeidet gis ulike tilbud til mennesker som trenger støtte i en krevende livssituasjon. Vi har mye aktuelt og nyttig informasjonsmateriell, blant annet medlemsbladet Handikapnytt med artikler og reportasjer om hverdagen og samfunnsforholdene for funksjonshemmede. Vi har egen nettside nhf.no og facebookside.

Organisasjonen

Vi er en medlemsorganisasjon med 12 824 medlemmer. Medlemskap er åpent for alle. Vi er ikke knyttet til politiske partier, eller religiøse eller livssynsorienterte miljøer. Vi har en demokratisk struktur med valgte representanter i alle ledd.

Landsmøtet er Norges Handikapforbunds høyeste myndighet. Mellom landsmøtene ledes NHF av sentralstyret. Vi har en sentraladministrasjon i Oslo, 153 lokallag, 9 regioner, 10 landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).