Kommunale råd og verktøy for brukeropplæring

Det finnes mange ulike råd og utvalg som er relevante for funksjonshemmede. Både helseforetak, hjelpemiddelsentraler, kommuner, fylkeskommuner og andre instanser har aktive og viktige råd og utvalg. Uansett hva slags type råd det er snakk om, har brukermedvirkerne en viktig rolle når det gjelder å sikre at alle stemmer i samfunnet blir hørt. Brukermedvirkning er i stor grad erfaringsbasert, og det er viktig å ha satt seg godt inn i hva det innebærer å være brukerrepresentant for å få til god brukermedvirkning.

Kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble lovfestet i 2005. Loven pålegger alle kommuner og fylkeskommuner å ha en representasjonsordning for funksjonshemmede. Rådene har utviklet seg til å bli en stadig viktigere arena for NHFs påvirkningsarbeid lokalt. Som aktiv brukermedvirker i en kommune kan man ha stor innflytelse på hvordan kommunen utformes.

NHF har utarbeidet en opplæringspakke til bruk for medlemmer av de kommunale rådene spesielt og for brukermedvirkere generelt. For å kunne gi gode råd til beslutningstakerne i kommunene, er det viktig å ha:

  • kunnskap til NHFs ideologi og hva vi mener politisk på våre viktigste områder
  • bevissthet om hvem man representerer som brukermedvirkere
  • kjennskap til eksisterende lovverk som omhandler sakene som behandles

Basis informasjonsmateriell

Det er utarbeidet mye informasjonsmateriell om brukermedvirkning både i NHF og andre organisasjoner og instanser, som for eksempel FFO og Deltasenteret / Buf.dir. Mye av dette er bra, men det er viktig å være selektiv.  Nedenfor har vi samlet en oversikt over materiell som er godt egnet for å bli styrket i rollen som brukermedvirker. Om du skal lese noe, er dette det vi anbefaler å begynne med. Listen er ikke fullstendig, kanskje kan også annet informasjonsmateriell som ikke er tatt med i denne oversikten være bra. Vi tar gjerne imot innspill.