Statistikk

Ikke sjelden får vi spørsmål som fører til at vi trenger statistikk om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nedenfor har vi samlet noen viktige tall (mer kommer):
Antall rullestolbrukere og funksjonshemmede i Norge:

  • Antall rullestolbrukere ligger, ifølge NAVs hjelpemiddelsentral på rundt 50.000. Tallene er basert på NAVs tall for utlån av hjelpemidler. Noen bruker stol hele tiden, andre har den som avlastning.
  • • Et vanlig anslag er at 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemming, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. Det er viktig å presisere at tallene avhenger av hvordan man definerer funksjonsnedsettelse.

Skole:

  • 80 % av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede.
  • 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

Arbeid:

  • 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 % i befolkningen generelt.
  • I 2015 er andelen med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker jobb på 27 %, eller tilsvarende ca. 87 000 personer.

Økonomi:

  • 18 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes.
  • 1 av 4 personer med nedsatt funksjonsevne har ytelser fra folketrygden som hovedinntektskilde.

Tallene over er hentet fra Barne- ungdoms- og familiedirektotatet statistikkbank på nett. Her kan du finne mye nyttig informasjon, både forskning og tall, om blant annet helse, økonomi, fritid og deltakelse, innvandrere med nedsatt funksjonsevne og mye, mye mer. Sjekk ut: budfir.no

Statistikken og tabellene her kan brukes fritt, så lenge man bruker kildehenvisning. Materialet skal oppdateres fortløpende når nye analyser og statistikker blir tilgjengelige.