Den 18. november publiserte Helsetilsynet en rapport om koronakonsekvensene for brukere av helse- og omsorgstjenester. NHF var med på å utforme undersøkelsen, og spørsmålene gikk også til våre medlemmer. Rapporten bekrefter funnene fra vår egen undersøkelse, som du finner lenke til nederst i saken. Koronarestriksjonene rammet funksjonshemmede hardt:

  • Over halvparten av de som har svart på spørreundersøkelsen har opplevd å få mindre tjenester enn før pandemien. Om lag en tredjedel oppga at helsen ble dårligere, mens nesten halvparten svarte at livskvaliteten ble dårligere.
  • Blant de som svarte at de hadde fått mindre tjenester, svarte 60 prosent i september at tilgangen på tjenester fortsatt var dårligere eller langt dårligere enn før pandemien.
  • Nærmere 70 prosent av de som har svart på spørreundersøkelsen, er sårbare. Det er brukere som har omfattende bistand store deler av døgnet, og brukere som har sammensatte tjenester.
  • Når vi sammenligner de som er sårbare med de øvrige, ser vi at det er større andeler som har opplevd at tjenestene falt helt bort eller at de fikk mindre eller mye mindre tjenester under pandemien.
  • Nesten halvparten av de som er sårbare, svarer i september at de hadde dårligere eller langt dårligere tilgang på tjenester enn før pandemien.
  • En stor andel av de pårørende har gitt langt mer bistand under pandemien.
  • Flesteparten av de som har fått mindre tjenester, svarer at de i liten eller svært liten grad fikk medvirke når tjenestetilbudet ble endret. De ville også hatt mer informasjon.

Vår forbundsleder Tove Linnea Brandvik sier at NHF skal bruke denne kunnskapen for alt den er verdt i all vår kontakt med myndighetene, og at hun forventer at den får konsekvenser:

– Dette er ikke luksus som vi kan klare oss uten. Realiteten er at det var for lite assistanse, for lang ventetid på hjelpemidler og for lite rehabilitering og spesialundervisning allerede før pandemien. Når det knappe vi hadde kuttes enda mer, blir situasjonen prekær. Det som rammes, er muligheten til å overleve, til å ivareta egen helse og å unngå å bli isolert på svært lang sikt.

Les resultatene av undersøkelsen og hele rapporten på Helsetilsynets nettsider her.

Her finner du NHFs egen undersøkelse.

Tusen takk til alle dere som har svart på undersøkelsen, og vært med på å belyse denne viktige problemstillingen!