Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir folk med et assistansebehov praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. Brukerstyringen legger til rette for at den enkelte kan styre sitt eget liv, og leve aktivt og selvstendig, i stedet for å måtte innrette livet etter kommunale rutiner og timeplaner.

BPA ble lovfestet som en individuell rettighet, gjeldende fra 2015, men siden den tid har vi sett at regelverket ikke fungerer i praksis i kommunene. Mange kommuner har en restriktiv tildelingspraksis, som gir et tilbud som ikke dekker folks behov, og utarbeider egne retningslinjer som ikke alltid harmonerer med regelverket.

Livet handler om mye mer enn å stå opp, spise og legge seg

– I dag er det altfor mange som ikke får den hjelpen de trenger og det varierer ekstremt mye fra kommune til kommune. Det lovverket vi har sørger ikke for at vi blir likestilte. Det legger til rette for at vi kan stå opp, legge oss og spise, men livet handler om mye mer enn det, sier NHF-leder Tove Linnea Brandvik.

Brandvik er en av representantene som skal være med i utvalget gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer.

Tove Linnea Brandvik

Skal bli et likestillingsverktøy

– Vi har fått en klar oppgave fra regjeringen, sier Brandvik. – Vi skal sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy og ikke et helseverktøy, og det er noe som vi i organisasjonene har jobbet hardt for.

Regjeringen har ved flere anledninger, ikke minst gjennom Granavolden-plattformen, satt fokus på likeverd og BPA som likestillingsverktøy som skal bidra til at alle skal kunne delta i samfunnet – fylle dagene med meningsfylt innhold og delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Nå er dette det viktigste premisset for utvalgets arbeid.

– Et viktig innspill fra brukerne har vært at BPA bør være mer enn en helseordning. Dette tar vi på alvor, og legger som premiss for utvalgets arbeid at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke bare et helsetilbud. Alle mennesker har grunnleggende behov også utover pleie og omsorg. Det er viktig å kunne fylle dagene med meningsfullt innhold og bestemme over eget liv. Det handler om å leve og ikke bare overleve, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Funksjonshemmede sterkt representert

Funksjonshemmedes organisasjoner er sterkt representert i utvalget. Også dette er noe organisasjonene har jobbet hardt for å få til.

Blindeforbundets Sverre Fuglerud, Ulobas Vibeke Melstrøm, brukerrepresentant Sonja Jennie Tobiassen og funkis og forsker Jan Grue er blant dem som skal komme tilbake til oss med gode løsninger til hvordan BPA kan bli et reelt likestillingsverktøy. Det skal skje innen 1. oktober neste år.

Utvalget består i sin helhet av:

 • Leder: Marianne Skattum, daglig leder, Oslo

Øvrige medlemmer:

 • Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
 • Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
 • Jan Grue, professor, Oslo
 • Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
 • Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
 • Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
 • Trude Wester, direktør, Tromsø
 • Bente Gravdal, rådmann, Lier
 • Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
 • Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
 • Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
 • Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
 • Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Klikk her for å lese pressemeldingen om utvalget, med utvalgets mandat, på regjeringens nettsider.