Skjermbilde av forsiden på NOU 2021:11 - Selvstyrt er velstyrt
Skjermbilde av forsiden på NOU 2021:11 - Selvstyrt er velstyrt

Nå har vi levert høringssvaret vårt om framtidens BPA. Der sier vi klart og tydelig at det må tas radikale grep for å sørge for at BPA blir det likestillingsverktøyet det var ment å være.

BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021 og ble sendt på høring i vinter. Utvalget hadde som oppgave å legge fram et forslag til hvordan BPA kan bli et likestillingsverktøy. I høringssvaret fra NHF, understreker vi at BPA må tas ut av helselovgivningen og gjøres til en statlig ordning, hvis det skal bli en realitet.

Dagens BPA-praksis bryter med menneskerettighetene

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene og de skal også gjelde for funksjonshemmede. Per i dag forsømmes denne plikten. Altfor mange får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer. Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, og mange kommuner nekter folk å reise ut av kommunen eller landet, eller å legge til rette for at man kan ta utdanning, være i jobb, ha et sosialt liv eller delta i politikk eller organisasjonsliv med BPA. Dermed hindres folk i å leve livene sine, og grunnleggende menneskerettigheter blir brutt.

Støtter dissensforslaget

BPA-utvalget leverte flere felles forslag, men var også uenige på sentrale punkter. Funksjonshemmedes fire representanter i utvalget valgte å ta dissens og levere sitt eget lovforslag. NHF støtter i hovedsak dissensen, og i høringssvaret vårt ber vi om at dissensforslaget legges til grunn for det videre arbeidet med BPA.

Høringssvaret, kort oppsummert

Følgende punkter må være på plass for at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy:

  • BPA må være forankret hos, forvaltes og finansieres av staten.
  • BPA må tas ut av helselovgivningen og forankres i ny BPA-lov eller i folketrygdloven.
    I tillegg må BPA forankres i Likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Loven må fremme likestilling og styring i eget liv, og dekke alle samfunnsarenaer.
  • Retten til BPA må være likeverdig; uavhengig av alder, bosted, økonomi og timebehov. Dette gjelder både når du styrer ordningen selv eller med hjelp av andre.
  • Tildelte BPA-timer må reflektere ordningens intensjon som likestillingsvektøy.
  • BPA må unntas fra egenandelsforskriften.

Klikk her for å lese hele høringssvaret fra NHF

39 organisasjoner står sammen om felles BPA-uttalelse

I tillegg til vårt eget høringssvar, har vi også skrevet en felles høringsuttalelse sammen med de andre organisasjonene og miljøene som BPA er viktig for. Hele 39 organisasjoner samlet seg om disse felles kravene, som går ut på at det må tas omfattende grep for at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy og at ordningen skal praktiseres likt over hele landet.

Det at så mange organisasjoner står samlet om felles krav, er et sterkt og viktig signal til myndighetene som vil bli lagt merke til, og bli tillagt vekt i det interessepolitiske arbeidet fremover. Vi står betydelig sterkere sammen!

Klikk her for å lese organisasjonenes felles høringsuttalelse