Ordsky NHF

I denne virksomhetsperioden (2018-2019) skal vi gradvis dreie vår regionale aktivitet tettere opp til resten av NHF, samt bygge opp organisasjonen slik at vi er bedre rustet til å bli det kraftsenteret vi skal være framover.

Med bakgrunn i dette skal vi i denne perioden legge vår regionale aktivitet tett opp til de 4 nasjonale prosjektene. Vi skal teste ut om en slik arbeidsmetode danner et godt nok grunnlag for å fremme strategiens mål om «å løfte i flokk» og «bli et sterkere vi». I tillegg må vi bruke denne perioden til å gjøre den nye strategien kjent for lokallag, landsforeningslag og medlemmer. Det er en målsetting om at alle i NHF NN skal føle at de har et godt nok grunnlag til å være operative i tråd med strategien «Sammen om en ny tid». Det vil kreve at vi har et målrettet arbeid med å øke de digitale ferdighetene i organisasjonen denne perioden. Målet er å gjøre oss best mulig rustet til god intern- og ekstern kommunikasjon og øke aktiv handling og synlighet.

De politiske og organisatoriske føringer for virksomhetsplanen 2018-2019:

Det interessepolitiske programmet forteller hva NHF mener på sentrale samfunnsområder i saker som er av stor betydning for levekårene og hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det interessepolitiske programmet (pdf) er et verktøy for våre tillitsvalgte og ansatte når de skal jobbe for å fremme NHFs synspunkter på ulike arenaer. Her kan man se hva slags samfunn vi tror på og hvilke konkrete løsninger vi vil arbeide for. Hvordan vi skal jobbe for å få til gode løsninger omtales i NHFs Strategi for 2017-2021

Hvordan kan regionen være et ressurssenter?

Regionskontoret har pr i dag 100% fast stilling regionkontorleder og 50% fast stilling organisasjonskonsulent/ 50% prosjektstilling. Til sammen utgjør dette 2 årsverk i 2018. En videreføring av 50% prosjektstilling vurderes kontinuerlig av regionstyret og den økonomiske situasjonen. I denne perioden skal vi, i tillegg til å ruste opp våre nåværende medlemmer, også ha fokus på rekruttering av flere frivillige (ressurspersoner) som kan være med å skape aktivitet og synlighet. En av de nasjonale prosjektene omhandler modernisering, rekruttering og fornying, og NHF NN har prosjektlederansvar for dette prosjektet.

NHFU Nord-Norge skal være en naturlig del av regionens arbeid, og blir sett på som en viktig ressurs framover.

Virksomhetsplan for NHF Nord-Norge 2017-2019

Samfunnsoppdrag

Hovedpunktene i vårt samfunnsoppdrag er å:

ü  Lede samfunnet mot full likestilling

ü  Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet

ü  Være et sterkt fellesskap ved å vise mer synlighet i regionen vår

NHF har som organisasjon vedtatt å satse på følgende 4 prosjekter:

 1. Valg 2019 (prosjektleder Nelly Torsvik)
 2. FN dagen 3. desember 2018 (prosjektleder Ida Freng)
 3. Medlemsarbeid -rekruttering og modernisering (prosjektleder Soraya Baker)
 4. Likepersonsarbeidet (prosjektleder Gyda Nullmeyer)

For å sikre at region nord bidrar inn i NHF sin nasjonale satsning, legger vi som tidligere nevnt hovedvekt på å gjennomføre tiltak innen de fire overnevnte satsningene. En gjennomgående føring framover er at alle tiltak vi gjennomfører skal være en del av NHF sin strategi Sammen om en ny tid.

Del 1 strategi – påvirkningsarbeidet

 • Endre holdninger – gå foran i likestillings og rettighetsarbeidet – Være der folk er

I Region Nord-Norge skal alle tiltak som gjennomføres ta høyde for å endre holdninger. Med de samme tiltakene skal vi sikre at «vi er der folk er», og at vi med å gjennomføre tiltakene «går foran i likestillings- og rettighetsarbeidet».

I denne perioden skal vi:

Regionstyremøter og besøk i Nordland, Troms og Finnmark:

–          Under alle regionstyremøter skal vi legge opp til en «kampanje» eller et tiltak som er egnet til å endre samfunnsmessige holdninger. Det kan være møter med politikere, samarbeidspartner og medlemmer. I februar 2018 møtes regionstyret i Alta, og vi skal skape oppmerksomhet omkring BPA og dele våre erfaringer med politikere og ansatte i Alta kommune. Mai 2018 møtes vi i Bodø og skaper oppmerksomhet og fremmer våre holdninger knyttet til hjelpemidler. Utover dette velger vi faglig tema og by/tettsted ut fra nyhetsaktualitet og behov blant medlemmer, lokallag og landsforeningslag. Vi skal gjennomføre 4 regionstyrebesøk per år, der målet er å endre samfunnsmessige holdninger. Med disse tiltakene fremmer vi strategiens mål om å «møte folk der de er, og «sette dagsorden og går foran i likestillings- og rettighetsarbeidet».

FN dagen 3. desember:

–          NHF Nord-Norge skal bidra inn på den nasjonale satsningen, og med dette være med å endre holdninger i samfunnet. Fra sentralt hold har det vært snakk om store markeringer i de 10 største byene i Norge, og vi vet at slike arrangementer krever en betydelig innsats. Det vil kreve innsats av både tillitsvalgte og ansatte. Tema for FN dagen 3. desember 2018 vet vi ikke i skrivende stund. Om det mot formodning ikke blir en nasjonal felleskampanje skal vi vurdere følgende tiltak:

 1. Dele ut pepperkaker 3. desember, gjerne noen med brukket fot og arm. Budskapet vårt skal være at alle smaker like godt uavhengig av form. Dette er et tiltak som kan gjennomføres av alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.
 2. Skrive et innlegg som kan brukes i avis, facebook etc. med fokus på menneskerettigheter, og vi skal trekke fram barns rettigheter spesielt – rett til skolegang, rett til fritid, rett til å leve slik man ønsker.
 3. Holde appell – fokus på menneskerettigheter – there is no funkis-rights – its all human rights! Funkis is human!
 4. Stopp hatprat – vi står opp for mennesker!

Likepersonsarbeid:

–          I 2018-2019 skal videreføre/videreutvikle likepersonsarbeidet på sykehusenes brukerkontorer. Vi skal vi gjennomføre vår påbegynte markedsføring av «Støtte på veien videre», som er et felles likepersonsarbeid med FFO Troms og Bikuben. Det betyr at vi skal utvikle en konkret plan for hvordan vi skal gjøre likepersonstjenesten kjent for omgivelsene, organisasjoner, pasienter- og pårørende. En slik markedsføringssatsning mener vi kan påvirke/endre omgivelsenes «avstandsholdninger» til mennesker med nedsatt funksjonsevne. En markedsføring som fremmer at livet er sårbart, kan trigge en holdningsendring mot at vi er tjent med å ha et samfunn som gir gode livsbetingelser for alle.

–          Gjennom likepersonsarbeidet skal vi også legge vekt på «God nok som du er» holdninger. Vi skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever seg selv som det likeverdige og ressursrike menneskelige han, hen og hun faktisk er.

–          Vi skal rekruttere nye likepersoner, og sikre et velorganisert likepersonstilbud til mennesker som ønsker å benytte seg av tjenesten. Dette tiltaket fordrer midler. Likepersonene har følgende konkrete oppgaver hos oss:

 • Likepersoner ved brukerkontor
 • Medlemskontakter
 • Likepersoner ut fra konkrete livssituasjoner
 • Likepersoner med spesifikke diagnoser i landsforeningene våre.

–          Vi skal jobbe for å opprette en 20% koordinatorstilling for ung satsning i likepersonsarbeidet. Dette tiltaket fordrer midler.

–          Erfaringer viser at det ligger et betydelig arbeid i å fremme disse momentene. Målet er at vi ved utgangen av 2019 kan vise til en stabil likepersonstjeneste som inkluderer rekruttering og ung satsning. NHF skal gjennom sin satsning på likepersonsarbeidet ta med erfaringer fra våre medlemmer og gå foran i likestillings- og rettighetsarbeidet og fronte at Norge (helse- og velferdsinstitusjoner) må ha en kontinuerlig evaluering av sine tjenester for at alle skal ha like rettigheter og likt tilbud. Vårt konkrete bidrag til mennesker som opplever at livet brått tar en vending er likepersonstjenesten. Likepersonene skal også ha en viktig funksjon med å fronte menneskeverdet i sitt møte med mennesker i en sårbar situasjon.

–          Utover dette skal NHF Nord-Norge bidra inn på den nasjonale satsningen på likepersonsatsningen.

Valg 2019:

–          Under valgkampen 2019 skal vi være der folk er. Vi skal besøke minimum 9 kommuner (3 i hvert fylke) ved å delta på stand, delta i debatter, invitere til møter og lignende. Det er fysisk umulig å besøke alle kommuner, men vi har en målsetting om at alle kommuner i Nord-Norge skal motta en eller flere henvendelser fra oss, og vi skal derfor fronte aktuelle kampanjer for alle 87 kommuner og 3 fylkeskommuner. Tema for kampanjene kan være utfordringer som brøyting/snørydding, skoletilbud, universell utforming, BPA og bolig politikk. Form og innhold i kampanjene må vurderes underveis, og vi skal også bidra til NHF sine nasjonale kampanjer. Hensikten er å endre holdninger og bidra til rettigheter blir en realitet der folk bor.

–          Vi skal jobbe aktivt med nettverks- og påvirkningsarbeidet mot politikere og andre aktører i kommunene. Politikere, ordførere og rådmenn skal være kjent med at NHF finnes, og de skal forvente å få innspill og henvendelser fra oss på ulike sakene som er viktige for oss. Gjennom systematisk arbeid mot politikere kan vi bidra med våre erfaringer, peke på utfordringer og diskutere løsninger. Hensikten er også her å endre holdninger og bidra til rettigheter blir en realitet der folk bor.

–          Vi skal ta i bruk APP- en Råd for å styrke informasjon, erfaringsutveksling og kontakt mellom tillitsvalgte i kommunene og ansatte.

Del 2 strategi – Aktiv og synlig

 • Si i fra, Stå sammen og Være synlige

I Region Nord-Norge skal aktivitet og arbeid preges av at vi sier ifra om urett, at vi står sammen med den som blir diskriminert og vi sammen med hele NHF skal være godt synlig for våre medlemmer og for omgivelsene.

Si i fra: Regionskontoret får mange henvendelser fra omgivelsene med spørsmål om rettigheter og mulige handlingsalternativer i ulike saker. Vi skal støtte folk som ønsker å si ifra om urett, og som trenger hjelp til å fremme sin sak eller trenger hjelp til å finne gode løsninger. Det betyr at vi skal hjelpe folk et steg videre, men vi skal ikke gå inn i rollen som saksbehandlere og advokater. Vi må finne en balansegang hvor vi hjelper folk uten å ta på oss rollen som profesjonsutøvere, noe vi faktisk ikke er. Likevel ser vi at denne kontakten med grasrot er viktig fordi det gir oss innsikt i det som ikke fungerer i hverdagen til folk flest. Erfaringen viser også at det er på disse områdene vi er mest etterspurt av medlemmer og omgivelser, og det i seg selv er en god nok grunn til å finne en hensiktsmessig måte å handtere rettighets- og uu spørsmål fra omgivelsene.

Vi skal bruke disse erfaringene i det generelle påvirkningsarbeidet slik at vi får en samfunnsutvikling som retter opp de utfordringer folk opplever i dag.

Det digitale NHF

Synlighet: Regionskontoret skal i løpet av arbeidsdagene ha jevnlige oppdateringer på facebook, og ukentlige oppdateringer på hjemmesiden. Her kan alle bli informert og oppdatert på hva som rører seg i NHF Nord-Norge. Regionstyret og tillitsvalgte skal også være med å øke synligheten ved å poste minimum 5 facebook-oppdateringer mellom styremøtene. Vi skal også oppfordre medlemmene våre til å fremme NHF sin sak gjennom sine digitale kanaler.

Samarbeid med andre: NHF har fått på plass et videokonferansesystem som skal tas i bruk for å «treffe» medlemmer, tillitsvalgte, andre organisasjoner, offentlige institusjoner med mere. Dette skal bli et naturlig verktøy i vårt arbeid når vi må møtes for å stå sammen,  være synlige og si ifra om urett. Det blir også viktig for oss å søke ut mot nye miljøer og nye samarbeidspartnere (Frivillige organisasjoner, innvandrermiljøer og lignende), og i denne perioden skal vi starte arbeidet med å nå bedre ut mot andre miljøer. Målet er at vi sammen med andre kan gi en større kraft for å realisere vårt samfunnsoppdrag.

Epost blir også viktig i korrespondansen, både internt og eksternt. Vi skal jobbe for å sende mest mulig digitalt framover. Det krever at vi jobber for at alle oppretter en epostadresse, og at de oppfordres til å bruke epost. Med en sterkere digital plattform kan vi sikre en mer effektiv informasjonsutveksling og vi får større spillerom til «å ta ting på sparket» fordi vi ved enkle grep kan hente ut nødvendig materiell for å handle raskt. Vi kan med fordel øve oss på å gripe muligheter som oppstår for å fremme vår sak, og ikke bare venne oss til at alt må planlegges og sendes med post før vi kan gjøre noe.  Det fordrer derimot at vi finner det vi trenger på nettet. I løpet av denne perioden skal vi jobbe for å finne en god digital arbeidsform som kan sikre synlighet, aktivitet, gjøre det enkelt å få kontakt/etablere nettverk med andre for å fremme vår sak.

Del 3 strategi – bygge oss sterke og løfte i flokk

 • Satse ungt + Styrke og støtte hverandre + Fornye og forankre

Vi skal satse ungt i alle tiltak, vi skal åpne opp for de unges tanker og  vi skal inkludere de på alle arenaer. Der det er hensiktsmessig skal vi la de unge være frontfigurer. NHF Nord-Norge skal også ha fokus på en felles satsning sammen med resten av organisasjonen, og bidra inn i den nasjonale strategien.

Medlemspleie og modernisering: NHF NN sitt største bidrag innen fornying og «styrke hverandre» er at vi setter av 30 % prosjektstilling til NHF sitt nasjonale prosjekt «Medlemspleie og modernisering».  Det er to suksesskriterier: a. gi organisasjonen en yngre profil, og b. tenke nytt. NHF Nord-Norges bidrag innen medlemspleie og modernisering er å støtte opp under NHF sin nasjonale satsning.

Kick off 2: Vi skal arrangere kick off 2 i 2018. Dette arrangementet skal være et handlingsrettet og bære preg av aktivitet. Vi skal ut av hotellene og finne ulike måter å på hvordan vi kan jobbe framover for å realisere vårt samfunnsoppdrag. Planleggingen skal være forankret i lokallag/landsforeningslag, regionstyret og resten av NHF sin omorganiseringsprosess.

App for brukerrepresentanter: NHF Nord-Norge skal jobbe for å fornye oppfølgingen av brukerrepresentantene våre. Mange føler seg ensom og langt borte fra «moderorganisasjonen, og vi har utviklet en APP som skal være til støtte og styrke i arbeidet som brukerrepresentant.

Vi har gjennom SAFO Nord brukermedvirkere på følgende steder:

 • Brukerutvalg ved Helseforetak
 • Brukerutvalg ved Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Diverse utvalg på samhandlingsarenaer
 • Kommunale- og fylkeskommunale råd
 • Brukerutvalg ved NAV lokalt og i fylket
 • Brukerutvalg ved Hjelpemiddelsentralene

Vi håper at digitalisering av opplæring og informasjon kan motivere de unge til å ta på seg vervet som brukerrepresentant. I denne perioden skal vi:

 1. Kvalitetssikre APP-en. Testutgaven er lansert. Neste steg er å la brukerrepresentantene prøve ut funksjonaliteten, slik at vi kan styrke det som er bra, og endre det som ikke fungerer til den endelige versjonen. Dette tiltaket fordrer midler.
 2. Fram til valget 2019 skal vi jobbe aktivt for at flest mulig brukerrepresentanter tar APP-en i bruk. Målet er å gi et støtte-verktøy som kan gjøre folk selvhjulpen og løsningsorientert. Det er mer effektivt å hente ut kunnskap og informasjon når behovet oppstår, framfor å være avhengige av andre for å komme et steg videre. I APP-en er det også kontaktinformasjon til alle SAFO organisasjoner i fall man ikke finner svarene i APP-en.

Bygge bro mellom NHF og NHFU:

I dag er det er skarp skille mellom NHF lokallag/landsforeningslag og NHFU. I denne perioden skal vi arrangere minimum 4 brobyggingsprosjekt. Hensikten er å skape kontakt mellom NHF (de eldre) og NHFU (de yngre). Hensikten er å få «nytt blod» inn i etablerte lokallag og landsforeningslag, og at NHFUere nær 30 år blir introdusert for en ny- videreførings arena hvor de kan fortsette sin interessepolitiske aktivitet. Det er opp til NHF og NHFU sammen å finne ut av hvordan man ønsker å møtes. Alternativene kan være: a. Pizzakveld med spill hvor man blir bedre kjent. b. Fellesaksjon for å synliggjøre BPA saken, c. Erfaringsutveksling i brukerrepresentasjon, d. Det digitale NHF og bilder som formidling. Administrasjonen er ansvarlig for å ta initiativ og bistå i prosessen.

Endringer i samfunnet skjer for tiden i et vanvittig raskt tempo. Vi skal gjøre de kloke endringene som trengs for å benytte oss av denne utviklingen. Vi sitter ikke med alle svarene, men vi skal vise initiativ og evne til å gå i front for å finne nye løsninger og ideer. I fellesskap med andre skal vi tenke nytt om hvordan vi kan nærme oss det samfunnet som er utformet slik at alt er tilgjengelig for alle, og som er preget av et inkluderende og raust menneskesyn. Vi skal være pådrivere for gode og fremtidsrettede løsninger.

«Vi skal skape morgendagens funkispolitikk»