Marie foran rådhuset

Forvaltningsrevisjonen la nylig frem en rapport om BPA-ordningen i Kristiansand kommune. NHF er ikke så overrasket over funnene i rapporten, dette er noe vi har prøvd å belyse ved flere anledninger.

Nå som rapporten foreligger er det viktig at den også fører til reelle endringer. BPA må ses på som et frigjøring og likestillingsverktøy. Likestilling koster, og hvis politkerne mener alvor med at  man ønsker et mangfoldig samfunn så håper vi dette nå vises i politiske prioriteringer. NHF Agder har sendt følgende innspill til de politiske pariene.

Brukerstyrt personlig assistanse(BPA) i Kristiansand kommune

Norges handikapforbund Agder har lest kommunerevisjonens rapport vedr. BPA i Kristiansand kommune. Dessverre så kjenner vi oss veldig godt igjen i beskrivelsene som rapporten gir, både når det gjelder de positive og negative funnene. Vi får ofte tilbakemeldinger fra våre medlemmer som opplever misnøye med BPA ordningen i Kristiansand kommune, noe vi også har forsøkt å formidle i møte med kommunen.
Vi er derfor svært positive til at kommunen ved ordfører har bestilt denne rapporten, og vi håper at vi som representerer mange mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan bidra konstruktivt til å bedre ordningen med utgangspunkt i funnene i rapporten.

I den nye regjeringserklæringen står det at man vil: «definere BPA som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning».
Vi har en klar forventing om at Kristiansand, som styres av de samme partiene som sitter i regjering allerede nå gjør denne endringen, og sørger for at BPA tas ut av helse- og sosiallovgivningen og at man lager ordninger som fører til at BPA blir det frigjøringsverktøyet så mange har behov for.

Videre i rapporten står det at Kristiansand kommune vurderer søknader ut fra likebehandlingsprinsippet. Det kan være vel og bra det, men i disse tilfellene fungerer ikke en slik likebehandling. BPA og praktisk bistand i hjemmet er to forskjellige ting, og behovene til en som primært trenger helsehjelp er annerledes enn for en frisk 25 åring som trenger at noen er hans armer og ben.  Søknadene må derfor vurderes individuelt fordi behovene er svært ulike. Slik som situasjonen er i dag så blir unge mennesker isolert fra å leve et sosialt og aktivt liv fordi de bruker opp sine tildelte BPA timer til helt nødvendige behov de har i hjemmet. Noe som igjen fører til redusert livskvalitet, utenforskap og mangel på sosialt fellesskap.

BPA skal fungere som et frigjøringsverktøy som kan bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse kan delta på fritidsaktiviteter, være politisk aktiv, jobbe eller studere, rett og slett leve et helt vanlig liv. Brukerstyrt betyr at man selv bestemmer når, hvor og hvordan og av hvem man skal få assistanse. Det kan ikke sammenlignes med praktisk bistand i hjemmet. Assistanse er forskjellen mellom å legge seg klokken 02:00 etter en tur på teater fordi det passer deg, i stedet for å legge seg klokken 21:00 fordi det passer hjemmetjenesten.
Vi registrerer at Kristiansand kommune ved administrasjonen ofte peker på at brukerne har for høye forventinger til BPA.
Slik vi ser på det så er det ikke for mye å forvente at man skal kunne leve et helt vanlig liv.

Vi håper nå på politisk vilje til å virkelig gjøre BPA ordningen i kommunen bedre, og at det ikke bare blir endringer uten praktisk betydning. Likeverd uten likestilling har ingen verdi. Likestilling koster. Hvis politikerne mener alvor med at man vil ha et samfunn med plass til alle så krever det at man prioriterer økonomisk og bruker det lokale handlingsrommet man har.

Funksjonshemmede kjenner «sorteringssamfunnet» på kroppen hver eneste dag fordi man aktivt stenges ute fra samfunnet.
Nå har Kristiansand kommune anledning til å følge opp intensjonen i regjeringserklæringen og gjøre ord om til handling. BPA er et frigjøring og likestillingsverktøy. Alle mennesker, uavhengig av egenskaper har behov for å leve et selvstendig liv.

I rapporten er det skissert tre alternativer, og det anbefales at man går for ett av dem. Norges Handikapforbund vil anbefale at man bygger videre på alternativ 1: «Avvikle likebehandlingsprinsippet og øke ressurstjenesten».  I tillegg til det har vi følgende tilleggsforslag vi mener bystyret må vedta for at ordningen skal få et reelt løft.

  • BPA ordningen tas ut av helse og omsorgslovgivningen og defineres som et likestilling og frigjøringsverktøy.
  • Alle BPA søknader behandles individuelt og søkeren må få tildelt nok timer til å kunne leve et selvstendig liv.
  • Åpne opp for muligheten for private BPA-leverandører
  • Brukeren tas med i den endelige beslutningen.

Norges handikapforbund Agder håper vi kan bidra konstruktivt videre i det politiske arbeidet med rapporten, og vi besøker gjerne deres gruppemøter for å drøfte saken mer.