Dette er den første høringen til Norges Handikapforbund i forbindelse med statsbudsjettet 2020. Et budsjett som ikke oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Det er nok nå, det kan ikke føres en vilkårlig politikk hvor sikkerhetsnettet som velferdsetaten skal være, perforeres.

Slik startet Forbundsleder Tove Linnea Brandvik sitt innspill under budsjetthøringen til Arbeids- og sosialkomiteen.

Sammen med andre nestleder i NHFU Gabriel Wilhelmsen Hoff og interessepolitisk seniorrådgiver Guri Henriksen fremførte de et klart budskap til komiteen:
«Gjør dette til et budsjett som oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter».

Du kan se hele høringen på stortinget.no

Hovedkravene til NHF er:

 • Å sikre at alle barn kan gå på nærskolen sin. Realisere Veikartet for universell utforming av skolene innen 2030.
 • • Styrke funksjonshemmedes muligheter til utdanning og arbeid. Ingen kutt i AAP.
 • • Beholde skjermingstillegget for uførepensjonister.
 • • Sikre muligheten til et selvstendig liv. Ingen kutt i stønader. Styrke aktivitetshjelpemidler.

Du kan lese hele budsjettnotatet her: Arbeid og sosial pdf

Her kan du lese en transkribert versjon av innlegget til Tove Linnea:

Det er nok nå, det kan ikke føres en vilkårlig politikk hvor sikkerhetsnettet som velferdsetaten skal være, perforeres.
Vi kan ikke se at dette budsjettforslaget vil føre til at funksjonshemmedes menneskerettigheter
vil oppnås som et resultat av politiske strategiske veivalg og prioriteringer.

Det må være tydelige mål for feltet, med klare handlingsplaner som forplikter de ulike forvaltningsnivåene, med friske midler som sørger for at det faktisk kan gjennomføres.
Norge har fått kritikk av FN for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene overfor funksjonshemmede.

Funksjonshemmede blir diskriminert.

Skal vi sikre likestilling for alle er det nødvendig å bygge ned barrierene som hindrer deltakelse.

Det trengs konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, og det trengs satsing med friske midler gjennom statsbudsjettet for å endre dagens situasjon.
I forslag til statsbudsjett, forventet vi å se;

Et krafttak for likestilling og menneskerettigheter for funksjonshemmede.

 • et solid løft for universell utforming,
 • en styrket innsats for et inkluderende arbeidsliv og,
 • en opprusting av alle landets utilgjengelige skoler.

Vi forventet også, som et minimum, et budsjett som ivaretar det økonomiske sikkerhetsnettet som mange funksjonshemmede er avhengige av. Det vi ser er endringer som øker ulikhetene i folks levekår.

Våre hovedkrav når det gjelder Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag, er:

 • Å sikre at alle barn kan gå på nærskolen sin. Realisere Veikartet for universell utforming av skolene innen 2030.
 • Styrke funksjonshemmedes muligheter til utdanning og arbeid. Som ikke styrkes med kutt i AAP.
 • Beholde skjermingstillegget for uførepensjonister. Dere vet, de som ikke kan jobbe et år ekstra.
 • Sikre muligheten til et selvstendig liv. Ingen kutt i stønader som feks spesialbriller til barn . Styrke aktivitetshjelpemidler,
  dere vet den potten som er tom i løpet av det første halvåret.
 • Likestilling skapes av holdninger, vilje og klare forpliktelser. Vi forventer at dere leverer på alle de tre kriteriene.