Kommunene skal opprette råd eller annen representasjonsordning for menneske med nedsatt funksjonsevne.

”Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.”

I kommuner der viktige oppgaver for menneske med nedsatt funksjonsevne er lagt til kommunedelsutvalg, gjelder føringene i denne loven tilsvarende for disse.

Rådsrepresentanter skal ivareta alle brukere og skaffe seg nødvendig kompetanse for å kunne forstå konsekvensene for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Kommunestyrene vedtar mandat for og sammensetningen av rådene.
Lederen og nestlederen for rådet blir oppnevnt av kommunestyret.
Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden.
Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen skal organisasjonene deres ha forslagsrett.

Rådet skal hvert år legge fram en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Der det er få eller ingen lokale lag av interesseorganisasjonene blir det anbefalt at man kontakter FFO/SAFO for å få foreslått kandidater.

Som rådsrepresentant er det viktig å huske på:

Du er oppnevnt av kommunestyret
Du blir et ”ombud”
Du representerer IKKE deg selv eller egen organisasjon/paraply
Du representerer ALLE med funksjonsnedsettelse i egen kommune
Regionkontoret har nylig sluttført en kartlegging av de kommunale rådene for funksjonshemmede i Rogaland og Hordaland.
Kartleggingen som ble foretatt av seniorkonsulent Alf-Are Skog er første skritt i retning av å styrke det interessepolitiske arbeidet rådene utfører og vil bli publisert i nær framtid på NHF Sørvest sin hjemmeside under tema: Kartlegginger.”

Det oppnevning av brukerrepresentanter til de fylkeskommunale og kommunale rådene for funksjonshemmede, jfr ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.”

SAFO Vest henvender seg til kommunene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i forbindelse med oppnevning av nye kommunale råd for funksjonshemmede.

Vi viser til vedlagt brev, datert 14.7.2011(pdf)2018