Hva er egentlig brukermedvirkning? Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan jobber vi med det? Hvem kan være representant, og hva er egentlig brukermedvirkning i forskning? SAFO har laget et hefte med spørsmål og svar på et felt som de siste tiårene har blitt stadig større: SAFOs plattform for brukermedvirkning (word).

Besøk SAFO sine nettsider om brukermedvirkning for mer utfyllende informasjon

Brukermedvirkning er en metode for å bedre kvaliteten på de tjenester og tiltak vi vil og må bruke. Brukermedvirkning skal ikke lenger være funksjonshemmedes erstatning for demokrati. Medbestemmelse skal ikke være en metode, men en rettighet. Det er en arbeidsform der enkeltpersoner eller representative organisasjoner som er eller blir påvirket av en tjeneste/et tiltak skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjeneste-/tiltaksutformingen.

I løpet av høsten 2019 foreslo SAFO Sørvest nærmere 80 representanter til de kommunale rådene for funksjonshemmede i Rogaland og kommunene i det tidligere Hordaland fylke.  Gjennom SAFO Sørvest medlemskapet vårt arrangerer vi samlinger for alle representanene våre og tillitsvalgte i løpet av første halvår i 2020.

Medbestemmelse

Medbestemmelse er ikke et mål for medvirkningen. Brukermedvirkning betyr ikke at brukeren skal overta ansvaret, men at brukeren gis mulighet til å ta medansvar for utforming av egen livskvalitet.

En metode

Brukermedvirkning én av flere arbeidsmetoder som kan velges for å oppnå et gitt mål. Brukermedvirkning skal ikke være et mål i seg selv.

Metoden kan brukes av enkeltpersoner som taler sin egen sak og av representanter som taler medlemsorganisasjonens sak.

Som hovedprinsipp skal brukerrepresentanten selv være funksjonshemmet, men organisasjonene kan gjøre unntak fra dette prinsippet. Organisasjonene bør da grunngi hvorfor de velger en representant som ikke selv er funksjonshemmet.

Det skilles ofte mellom brukermedvirkning på individnivå og på systemnivå og dette kan defineres som følger:

Individuelt nivå: brukermedvirker

Mottaker av tjenestetilbudet blir selv trukket inn og får innflytelse på utformingen av de tiltak som gjelder en selv

Brukermedvirkning innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk

Systemnivå (organisasjonsnivå): brukerrepresentant

Oppnevnte representanter som skal ivareta interessene til den gruppen de er utsendt fra

Brukermedvirkning er ikke til salgs.

Det er et minimumskrav at det offentlige dekker brukerens faktiske utgifter ved medvirkning.

NHF mener det også det er rimelig at brukeren eller organisasjonsleddet honoreres for innsatsen med et beløp som dekker noe mer enn faktiske utgifter.

Brukermedvirkning skal imidlertid ikke gjøres til en salgsvare på linje med konsulenttjenester. Brukermedvirkning skal benyttes som en resultatorientert metode uten at inntektsmuligheter skal påvirke metodevalget.

Brukermedvirkning på helseområdet

På Helseområdet skal der være brukermedvirkning både på regionalt nivå og i det enkelte helseforetak.

Helse Vest har dessuten vedtatt at alle helseinstitusjoner som har avtale med Helse Vest skal ha egne brukerutvalg med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner.

NHF er gjennom SAFO (Samarbeidsforum Av Funksjonshemmedes Organisasjoner) med som brukermedvirkere på alle nivå innen helse.

Svært mange steder vil det skje nyoppnevning i løpet av sommeren 2012 og vi vil komme tilbake med liste over våre brukermedvirkere når denne oppnevningen er foretatt.

Råd for funksjonshemmede

Kommunene skal opprette råd eller annen representasjonsordning for menneske med nedsatt funksjonsevne.

”Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.”

I kommuner der viktige oppgaver for menneske med nedsatt funksjonsevne er lagt til kommunedelsutvalg, gjelder føringene i denne loven tilsvarende for disse.

Rådsrepresentanter skal ivareta alle brukere og skaffe seg nødvendig kompetanse for å kunne forstå konsekvensene for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

 • Kommunestyrene vedtar mandat for og sammensetningen av rådene.
 • Lederen og nestlederen for rådet blir oppnevnt av kommunestyret.
 • Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden.
 • Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen skal organisasjonene deres ha forslagsrett.
 • Rådet skal hvert år legge fram en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Der det er få eller ingen lokale lag av interesseorganisasjonene blir det anbefalt at man kontakter FFO/SAFO for å få foreslått kandidater.

Som rådsrepresentant er det viktig å huske på:

 • Du er oppnevnt av kommunestyret
 • Du blir et ”ombud”
 • Du representerer IKKE deg selv eller egen organisasjon/paraply
 • Du representerer ALLE med funksjonsnedsettelse i egen kommune
 • Regionkontoret har nylig sluttført en kartlegging av de kommunale rådene for funksjonshemmede i Rogaland og Hordaland.
 • Kartleggingen som ble foretatt av seniorkonsulent Alf-Are Skog er første skritt i retning av å styrke det interessepolitiske arbeidet rådene utfører og vil bli publisert i nær framtid på NHF Sørvest sin hjemmeside under tema: Kartlegginger.”

Det oppnevning av brukerrepresentanter til de fylkeskommunale og kommunale rådene for funksjonshemmede, jfr ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.”

SAFO Vest henvender seg til kommunene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i forbindelse med oppnevning av nye kommunale råd for funksjonshemmede.