Brukermedvirkning er en metode for å bedre kvaliteten på de tjenester og tiltak vi vil og må bruke. Brukermedvirkning skal ikke lenger være funksjonshemmedes erstatning for demokrati. Medbestemmelse skal ikke være en metode, men en rettighet. Det er en arbeidsform der enkeltpersoner eller representative organisasjoner som er eller blir påvirket av en tjeneste/et tiltak skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjeneste-/tiltaksutformingen.

Se også Råd for funksjonshemmede

Medbestemmelse

Medbestemmelse er ikke et mål for medvirkningen. Brukermedvirkning betyr ikke at brukeren skal overta ansvaret, men at brukeren gis mulighet til å ta medansvar for utforming av egen livskvalitet.

En metode

Brukermedvirkning én av flere arbeidsmetoder som kan velges for å oppnå et gitt mål. Brukermedvirkning skal ikke være et mål i seg selv.

Metoden kan brukes av enkeltpersoner som taler sin egen sak og av representanter som taler medlemsorganisasjonens sak.

Som hovedprinsipp skal brukerrepresentanten selv være funksjonshemmet, men organisasjonene kan gjøre unntak fra dette prinsippet. Organisasjonene bør da grunngi hvorfor de velger en representant som ikke selv er funksjonshemmet.

Det skilles ofte mellom brukermedvirkning på individnivå og på systemnivå og dette kan defineres som følger:

Individuelt nivå: brukermedvirker

Mottaker av tjenestetilbudet blir selv trukket inn og får innflytelse på utformingen av de tiltak som gjelder en selv

Brukermedvirkning innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk

Systemnivå (organisasjonsnivå): brukerrepresentant

Oppnevnte representanter som skal ivareta interessene til den gruppen de er utsendt fra

Brukermedvirkning er ikke til salgs.

Det er et minimumskrav at det offentlige dekker brukerens faktiske utgifter ved medvirkning.

NHF mener det også det er rimelig at brukeren eller organisasjonsleddet honoreres for innsatsen med et beløp som dekker noe mer enn faktiske utgifter.

Brukermedvirkning skal imidlertid ikke gjøres til en salgsvare på linje med konsulenttjenester. Brukermedvirkning skal benyttes som en resultatorientert metode uten at inntektsmuligheter skal påvirke metodevalget.

Brukermedvirkning på helseområdet

På Helseområdet skal der være brukermedvirkning både på regionalt nivå og i det enkelte helseforetak.

Helse Vest har dessuten vedtatt at alle helseinstitusjoner som har avtale med Helse Vest skal ha egne brukerutvalg med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner.

NHF er gjennom SAFO (Samarbeidsforum Av Funksjonshemmedes Organisasjoner) med som brukermedvirkere på alle nivå innen helse.

Svært mange steder vil det skje nyoppnevning i løpet av sommeren 2012 og vi vil komme tilbake med liste over våre brukermedvirkere når denne oppnevningen er foretatt.