Collage av forsidene til tre av NHFs hefter om universell utforming.
På denne siden finner du hefter og nettsider, både fra oss og andre, med informasjon om universell utforming, løsninger, finansieringsmuligheter, lovverket og mer.

 

Norges Handikapforbund, nhf.no

 

Kommunesektorens organisasjon, ks.no

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, bufdir.no

 • Nettsider om universell utforming.
 • Fakta, statistikk og forskningsrapporter.

 

Byantikvaren i Oslo, byantikvaren.no/universell-utforming

 • Veileder for tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo
 • Se også: Kulturminner og universell utforming – Et prosessverktøy. Bufdir. og Husbanken.

 

Digitaliseringsdirektoratet, digdir.no

 • Krav og løsninger IKT og betalingsautomater.

 

Direktoratet for byggkvalitet, dibk.no

 • Plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og veiledere.

 

Diskrimineringsnemnda, diskrimineringsnemnda.no

 • Likestillings- og diskrimineringsloven. Klager og vedtak.

 

FN-sambandet, fn.no

 • Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • FNs bærekraftsmål.

 

Husbanken, husbanken.no

 • Lovverk og veiledere om lån og tilskudd. Rapporter.
 • Livsløpsbolig. Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter.
 • Heis og tilgjengelighet i lavblokker. Finansiering og eksempler.

 

Hørselshemmedes Landsforbund, hlf.no

 • Rapporter og filmer.
 • Tilgjengelighetsguide

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, regjeringen.no

 • Universell utforming i planlegging. Veileder.

 

Kulturdepartementet, regjeringen.no

 • Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg. Veileder.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet, ldo.no

 • Lovverket og veiledning

 

Lovdata, lovdata.no

 • Alle lover og forskrifter

 

Norges Astma- og allergiforbund, naaf.no

 • Universell utforming av bygg

 

Norges Blindeforbund, blindeforbundet.no

 • Nettsider om universell utforming.

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund, nbbl.no

 • Etterinstallering av heis i borettslag – muligheter og løsninger.
 • Heis gir trygghet og trivsel

 

Norsk brannvernforening, brannvernforeningen.no

 • Informasjon om brannvern og brannsikkerhet

 

Regjeringen, regjeringen.no

 • Handlingsplan 2021-2025. Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge.

 

SINTEF Norges byggforskningsinstitutt, byggforsk.no

 • Planløsningsblad bolig, bygg og omgivelser.

 

Standard Norge, standard.no

 • Norsk standard NS 11001-2018. Universell utforming av byggverk.
 • Standarder for uteområder og andre tema.

 

Statens vegvesen, vegvesen.no

 • Universell utforming av veger og gater, Håndbok V129.

 

Unge funksjonshemmede, ungefunksjonshemmede.no

 • Barrierefri fritid
 • Temasider utdanning, arbeidsliv, kultur og fritid.

 

Universell, universell.no

 • Universell utforming i høyere utdanning

 

Universell utforming AS, universellutforming.no

 • Veiledere flere tema. Bygg, skole, uteområder, lydmiljø, læringsmiljø, maritim transport m.v.

 

Utdanningsdirektoratet, udir.no

 • Temasider universell utforming av barnehager og skolebygg

 

Veiviseren, veiviseren.no

 • Offentlig nettsted med samlet boliginformasjon, kommuneplanlegging og løsninger.