En ung jente i en gymsal smiler og ser i kamera.
Utforming for alle er viktig fordi mange funksjonshemmede diskrimineres og stenges ute fra samfunnet. Med universell utforming kan vi skape et samfunn hvor alle kan delta på lik linje.

Sikrer like rettigheter

Universell utforming bygger ned samfunnsskapte barrierer, hindre diskriminering og sikre funksjonshemmede full deltakelse og likestilling.

En utforming av samfunnet som tar hensyn til mangfoldet i befolkningen sikrer like rettigheter. Det gir løsninger for alle av god kvalitet – løsninger som er funksjonelle, brukervennlige og uten hindringer. Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle.

En skole for alle: Alle barn har rett til å gå på nærskolen sin. For å nå nasjonale mål om likestilling og full deltakelse må skolene være tilgjengelige og brukbare for alle. Les mer om våre krav til skoler her.

Vedtatt i norsk lov

Det er god samfunnsplanlegging og god samfunnsøkonomi å utforme ordinære løsninger for alle. Det er bærekraftig og samfunnet slipper dyre tilleggsløsninger.

Universell utforming er et politisk satsingsområde i Norge og er forankret i flere norske lover og forskrifter, blant annet plan- og bygningsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Arbeidsmetodene er inkluderende og demokratiske, og det skal legges stor vekt på medvirkning.

I praksis er universell utforming:

  • politisk føring innen alle sektorer nasjonalt, i fylker og kommuner
  • tydelige bestemmelser i lovverket
  • konkrete kvalitetskrav og standarder
  • føringer i all planlegging av utearealer og byggverk
  • kvalitetskrav ved bestilling og innkjøp av produkter