Tre personer, en av dem i rullestol, tar seg en drikkepause på tur i skogen.
All fysisk utestengning og sosial isolasjon av funksjonshemmede er diskriminering. Vi vil ha et samfunn der alle har mulighet til å delta på lik linje med andre.

Vi mener at:

 • Funksjonshemmede må sikres full deltakelse og likestilling.
 • Alle borgere har rett til å bevege seg fritt og delta i samfunnet.
 • Menneskerettighetene og CRPD-konvensjonen må innfris i praksis.
 • CRPD må inkorporeres i menneskerettighetsloven.
 • Stat og kommuner må sikre funksjonshemmedes organisasjoner innflytelse.
 • Regjeringen må fremme ny handlingsplan for universell utforming av Norge. Planen må ha tidsfrist 2035. Det må årlig settes av nok penger til å komme i mål.
 • Høyeste prioritet er å sikre at alle barn kan gå på nærskolen. Regjeringen må sette ut i livet «Veikart. Universelt utformet nærskole 2030.»
 • Kommunene må legge konkrete planer, politisk forankret, for å sikre likestilling og deltakelse.
 • Lovverket må styrkes.
  • Likestillings- og diskrimineringsloven må styrkes. Innholdet i «uforholdsmessig byrde» i rundskrivet må endres radikalt for å sikre likestilling.
  • Plan- og bygningsloven må sikre universell utforming og likestilling.
  • Krav til universell utforming må styrkes i byggteknisk forskrift (TEK17)
 • Det offentlige må aktivt bruke sin markedsmakt til å fremme universell utforming.
 • Staten må følge utviklingen og sikre at andelen universelt utformede bygg, boliger, uteområder, transportmidler og produkter øker betydelig hvert år. Staten legger fram årlige statusrapporter.

 

Les mer i vår likestillingsstrategi her.

Strategien finnes også i en kortversjon. Last ned likestillingsstrategien i kortversjonen her.

 

Universelt utformet sitteområdet på Gjerdrum ungdomsskole.
Gjerdrum ungdomsskole. Foto: Espen Grønli/Kristin Jarmund Arkitekter.