En kvinne som sitter i rullestol jobber på kontoret sitt. Hun smiler og ser i kamera.
Foto: Tore Fjeld/NHF
Universell utforming er et politisk satsingsområde. Likevel er det langt igjen til samfunnet er universelt utformet. Som organisasjon kan vi bidra til en positiv utvikling ved å være vaktbikkje, formidle erfaringer, vise løsninger og påvirke politikere og fagfolk.

Fysisk utestengning og sosial isolasjon av funksjonshemmede er diskriminering. Våre krav om likestilling dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunnet må gi alle borgere muligheter til likeverdig deltakelse og barrierer må bygges ned gjennom universell utforming av samfunnet.

Denne siden er en introduksjon til vår veileder for politisk påvirkning. For å lese mer om hvordan vi kan drive påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn, last ned veilederen her: Universell utforming – hvordan kan vi påvirke?

Påvirkningsrollen – hvem er vi og hva vil vi oppnå?

Når vi skal påvirke samfunnet må vi ha klart for oss hvem vi representerer og hva vi ønsker å oppnå.

Vi må være bevisst på at det ikke er vi som er problemet, men alle barrierene og holdningene vi møter i samfunnet som hindrer likestilling og deltakelse.

Vi bruker både egne og organisasjonens erfaringer i påvirkningsarbeidet. Vi må være bevisst hvilken rolle vi har som organisasjonsrepresentanter i forhold til fagfolks ansvar.

Sally på festival: Se hvordan vi også kan påvirke gjennom film og sosiale medier på Hverdagsdiskrimineringen her.

Kartlegging og dokumentasjon

Å dokumentere virkeligheten er viktig for å underbygge vår argumentasjon. I tillegg gir det et nyhetsaspekt som aktualiserer vår sak, både for myndigheter og media.

Før man begynner informasjonsinnsamlingen, bør man tenke gjennom hvordan denne skal brukes, presenteres og hvem som er målgruppen.

Hvordan får vi gjennomslag?

NHFs interessepolitiske program og likestillingsstrategien er grunnlaget for påvirkningsarbeidet vårt. For å få gjennomslag er det ofte nødvendig å jobbe over lang tid, benytte ulike arbeidsmetoder, ha stor utholdenhet og et budskap som gjentas og gjentas.

For å få dette til må vi utveksle erfaringer, fordele oppgaver og jobbe på lag. Samarbeid handler også om å finne allianser utenfor egen organisasjon.

Å bli en god påvirker handler også om bevisstgjøring. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom økt kunnskap om diskrimineringen som skjer og hvordan likestilling kan oppnås.

For å lese mer om hvordan vi kan påvirke, se NHFs veileder for politisk påvirkning:

Universell utforming – hvordan kan vi påvirke?