Utenfor Gjerdrum ungdomsskole.
Gjerdrum ungdomsskole. Foto: Rune Stokmo/Kristin Jarmund Arkitekter.
Universell utforming er en samfunnskvalitet som sikrer alle deltakelse og likestilling i samfunnet. Det er en strategi som ivaretar menneskerettigheter, bærekraft og likestilling. Når bygninger, uteområder, transportmidler og produkter kan brukes av alle, likestilles borgerne.

 

Den opprinnelige definisjonen er grunnleggende. Utformingen gjelder oss alle.

«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.»  (The Centre for Universal Design, North Carolina State University, USA)

Denne definisjonen er utdypet i temarapporten «Universell utforming, Begrepsavklaring», Miljøverndepartementet 2007. Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med likestilling og deltakelse for alle. En viktig egenskap ved strategien er at den peker mot stadig bedre løsninger. Det er en dynamisk tenkning for nye muligheter og reduksjon av begrensningene.

Universell utforming handler om menneskerettigheter og defineres i CRPD som «Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» (Funksjonshemmedekonvensjonen CRPD, 2006)

Den rettslige definisjonen sier flest mulig

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.» (Likestillings- og diskrimineringsloven, § 17)

NHF mener at likestilling forutsetter at produkter og omgivelser kan brukes av alle

Norge sin rettslige definisjon har tre innsnevringer som uthuler den opprinnelige tanken bak universell utforming, og som dermed fortsatt gir grunnlag for diskriminering. Definisjonen omhandler «hovedløsningen», går fra «alle» til «flest mulig» og i tillegg forutsette at dette gjelder «virksomhetens alminnelige funksjoner». Vi mener at universell utforming ikke handler om minimumskrav, men om å utvikle løsninger som inkluderer alle borgere. I konseptet universell utforming ligger det både en visjon, ambisjon og konkret innsats for å utvikle stadig bedre løsninger som vi alle kan bruke.


Samme løsning for alle

Når et samfunn er universelt utformet innebærer dette at alle kan delta i samfunnet på en likestilt måte, og dermed oppleve seg som en likeverdig samfunnsborger. Alle skal kunne bruke samme løsning. Forskjellsbehandling gjennom separate løsninger for enkeltgrupper skal unngås. Alle bruker hovedinngangen, følger den vanlige passasjerstrømmen på buss og tog, benytter selvbetjeningsautomater og datautstyr. Dette sikrer likestilling.

To bilder av ulike togdører. Den ene er universelt utformet, den andre tilgjengelig ved hjelp av en rampe som slås ut.
Tilgjengelighet gjennom spesialløsning på bilde 1. Universell utforming og samme løsning for alle passasjerer på bilde 2.

De fysiske og tekniske omgivelsene

Universell utforming gjelder den fysiske og tekniske utformingen av produkter og omgivelser. Produkter omfatter også informasjons- og kommunikasjonsteknologi og produkter innen tjenesteyting.

Dette innebærer en sammenhengende planprosess fra overordnet, langsiktig samfunnsplanlegging til den konkrete utformingen. Estetikk, helhet og bærekraft vektlegges.

Strategi for likestilling og deltakelse

Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne og alder. Virkemidlene er fysiske og tekniske løsninger som kan brukes av alle.

Et samfunn uten barrierer er en forutsetning for å kunne delta i utdanning, arbeidsliv, kultur og sosialt liv. Når våre bygg, omgivelser og produkter er universelt utformet, sikrer vi grunnleggende menneskerettigheter og hindrer diskriminering.

Universelt utformet inngangsparti.
Likeverdige forhold til alle. Foto: NHF Trøndelag

En inkluderende planprosess

Universell utforming forutsetter kunnskaper om mangfoldet i befolkningen. Planleggere, arkitekter og designere må derfor vite hvem alle er og hvilke funksjonskrav som må stilles. Dette gjelder krav til bevegelsesfrihet, til å orientere seg og forstå omgivelsene, og krav til allergifrie miljøer.

For å skape et godt og inkluderende samfunn må funksjonshemmede involveres når ordinære løsninger utformes. Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner er helt sentralt for å få inn erfaringsbasert kunnskap i planleggingsfasen og for å kvalitetssikre løsningene.

Les eller last ned heftet «Hva er universell utforming?» her.

Andre viktige kilder: